FES­TAS MILAGRES de AMIL MO­RA­ÑA

do 1 ao 24 de se­tem­bro

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

VENRES 1 de SE­TEM­BRO CO­ME­ZA A NO­VE­NA

8.00 h. Dis­pa­ro de bom­bas e vol­teo das cam­pás do san­tua­rio anun­cian­do o co­me­zo da no­ve­na dos Milagres de Amil. 8.30 h. Co­me­za a Eu­ca­ris­tía.

18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na. 20.30 h. No­ve­na So­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, Re­zo San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, re­zo da no­ve­na e can­to da Sal­ve. 21.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

To­dos os días da no­ve­na ha­be­rá ca­te­que­se de ne­nos e mo­zos ás 18.00 h e sa­cer­do­tes dis­po­ñi­bles pa­ra as per­soas que desexen re­ci­bir o sa­cra­men­to da re­con­ci­lia­ción.

SÁ­BA­DO 2 de SE­TEM­BRO

Mes­mo ho­ra­rio que o venres día 1.

DO­MIN­GO 3 de SE­TEM­BRO FES­TA DA BAIXADA DA SAN­TA

8.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

10.30 h. Mi­sa.

12.00 h. Mi­sa so­lem­ne can­ta­da po­la co­ral Cán­ti­cos de Amil. 18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na. 20.00 h. Pro­ce­sión da Baixada da San­ta co acom­pa­ña­men­to da Ban­da de Mo­ra­ña. 20.30 h. No­ve­na So­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, no­ve­na e can­to da Sal­ve.

21.30 h. Mi­sa e no­ve­na.

LUNS 4, MAR­TES 5, MÉRCORES 6 E XOVES 7 de SE­TEM­BRO

Mes­mo ho­ra­rio que o venres día 1.

VENRES 8 de SE­TEM­BRO

8.30 h. Mi­sa e no­ve­na. 18.00, 19.00 e 19.30 h. Mi­sa e no­ve­na. 20.30 h. No­ve­na so­lem­ne: ex­po­si­ción San­tí­si­mo, San­to Ro­sa­rio, pre­di­ca­ción, co­mu­nión, no­ve­na e can­to da Sal­ve.

21.30 h. Mi­sa e no­ve­na. 22.30 h. Lan­za­men­to de po­ten­tes bom­bas que anun­cia­rán a ver­be­na na ex­pla­na­da do san­tua­rio ame­ni­za­da po­las or­ques­tras Bru­jas e Al­kar.

SÁ­BA­DO 9 de SE­TEM­BRO VÉSPERAS DOS MILAGRES

7.00 h. Dis­pa­ro de po­ten­tes bom­bas e vol­teo das cam­pás do san­tua­rio anun­cian­do o co­me­zo da xor­na­da fes­ti­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.