Guía pa­ra non per­der­se nin­gun­ha ci­ta

Nun­ha fin de se­ma­na chea de ac­ti­vi­da­des, so­bre­saen o Rock in Rian e a tra­di­cio­nal pro­ce­sión marítima

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

SÁ­BA­DO 9

10.00 Dia­nas e al­bo­ra­das da Ban­da de Música de San­ta Cruz de Ri­ba­du­lla e Río de Anxo.

12.00 Co­me­za a xim­ca­na fa­mi­liar O te­sou­ro da pi­ra­ta, na pra­za Cas­te­lao, con chu­ches co­mo pre­mios; e, á mes­ma ho­ra, sae do Mu­seo do Mar o ro­tei­ro cul­tu­ral de­di­ca­do aos au­to­res rian­xei­ros. 13.00 A Ban­da de Música de San­ta Cruz de Ri­ba­du­lla ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa. 14.00 Do­bre ci­ta, co pre­gón das fes­tas, a car­go da te­le­vi­si­va Eva Igle­sias, e a se­sión ver­mú da or­ques­tra Pa­raí­so, na pra­za Cas­te­lao.

15.00 Abre o Rock in Rian, cun xan­tar no par­que de Ga­li­za e a ac­tua­ción de Skan­da­lo GZ.

16.00 Un pou­co de de­por­te coa ru­ta ci­clo­tu­ris­ta que or­ga­ni­za a pe­ña Cas­tro Bar­bu­do, con saí­da da pra­za Cas­te­lao.

18.00 Fes­ti­cul­to­res Trou­pe desen­vol­ve un pa­sa­rrúas, den­tro do Rock in Rian; e a ban­da in­fan­til da Es­co­la de Música de Rianxo da un con­cer­to na pra­za da Igre­xa. 19.00 Con­cer­to de rúa de Odé Zu­lé, ta­mén no Rock in Rian. 19.30 bai­le e música tra­di­cio­nal de Fo­go Fa­tuo, na pra­za da Igre­xa. 20.30 Pa­sa­ba­res, no Rock in Rian. 23.00 No Rock in Rian, fes­ti­val con Fes­ti­cul­to­res, Ven­det­ta, Da­ki­da­rria e Re­be­liom do In­fra­mun­do. 22.00 Pa­raí­so e Ce­ni­za en­cár­gan­se da ver­be­na.

DO­MIN­GO 10

9.30 Á Ban­da de Música de Ar­ca tó­ca­lle ma­dru­gar e abre as dia­nas e al­bo­ra­das da xor­na­da prin­ci­pal das fes­tas rian­xei­ras.

10.00 A Ban­da de Gai­tas Bu­xai­na de Ta­ra­go­ña ta­mén se in­cor­po­ra á ani­ma­ción da ma­ñá, e sú­ma­se ta­mén a Ban­da de Gai­tas de For­ca­rei. As tres agru­pa­cións per­co­rre­rán as rúas da vi­la.

12.00 Co­me­za un dos ac­tos cen­trais das ce­le­bra­cións, a mi­sa so­lem­ne na ca­pe­la da Gua­da­lu­pe, can­ta­da po­lo co­ro Abrai­ra, de Asa­dos, á que es­tán con­vi­da­das to­das as au­to­ri­da­des.

13.00 E tra­la ce­le­bra­ción eu­ca­rís­ti­ca, che­ga a pro­ce­sión marítima, qui­zais a máis con­co­rri­da da con­tor­na á mar­xe das do Carme, de fei­to, de­be ser das pou­cas de Ga­li­cia que non ten re­la­ción coa pa­troa dos ma­ri­ñei­ros.

18.00 A Ban­da de Música de Ar­ca ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa. 19.00 Nos xar­díns da Ri­bei­ra desen­vól­ven­se bai­les e un­ha ro­ma­ría.

20.00 Vai de Ro­da ofre­ce, na pra­za da Igre­xa, bai­le e música tra­di­cio­nais.

22.00 As or­ques­tras Fa­nia Blan­co Show e La Oca Band en­cár­gan­se de ani­mar a ver­be­na na pra­za Cas­te­lao. 24.00 Des­can­so no bai­le pa­ra po­der asis­tir aos fo­gos aé­reos e acuá­ti­cos, no porto.

FO­TO MARCOS CREO

O Chu­pi­ta­so abre es­te noi­te as ce­le­bra­cións máis lon­gas da con­tor­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.