Un día pa­ra ca­da eta­pa vi­tal

O luns, son os mo­zos os prin­ci­pais pro­ta­go­nis­tas; o mar­tes é pa­ra os ca­ti­vos; e o mér­co­res, pa­ra os maio­res

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

LUNS 11

10.00 A Ban­da de Música de Pa­drón po­de di­cir­se que non fal­ta a un­ha Gua­da­lu­pe den­de tem­po in­me­mo­rial, e o luns tó­ca­lle des­pre­gar as dia­nas e al­bo­ra­das ao lon­go da vi­la. 11.00 Un ac­to re­li­xio­so e sim­bó­li­co é a vi­si­ta da ima­xe da vir­xe de Gua­da­lu­pe á igre­xa pa­rro­quial de San­ta Co­lum­ba. 12.00 Pó­ñen­se en mar­cha as jua­da­lu­pe­ñas na pra­za Cas­te­lao, on­de desen­vol­ven xo­gos e com­pe­ti­cións.

13.00 Es­pe­ra­do con­cer­to de música da ban­da de Pa­drón, na pra­za da Igre­xa. Se non che­ga a tem­po, non se preo­cu­pe, re­pe­ti­rá ás 18.00 no mes­mo lu­gar. 14.00 A or­ques­tra Aba­ni­co pon o rit­mo na se­sión ver­mú. 15.00 As jua­da­lu­pe­ñas con­cén­tran­se no par­que de A Mar­te­la, nun xan­tar po­pu­lar ao que se­gui­rá a fes­ta da cor, ani­ma­da por pin­cha­dis­cos.

22.00 As agru­pa­cións mu­si­cais Aba­ni­co e Je­ru­sa­lén en­cár­gan­se de ani­mar a ver­be­na ata ben en­tra­da a ma­dru­ga­da.

MAR­TES 12

10.00 Dia­nas e al­bo­ra­das a car­go da Ban­da de Rianxo.

12.00 De­bu­xo na rúa, na pra­za Vir­xe de Gua­da­lu­pe. Á mes­ma ho­ra, no mes­mo lu­gar, ábre­se o Ska­te Park, ata as oi­to da tar­de. 12.30 No mes­mo re­cin­to, em­pe­za un obra­doi­ro de ska­te. 13.00 Con­cer­to da Ban­da de Rianxo na pra­za da Igre­xa. 14.00 La Ola adián­ta­se á ver­be­na pa­ra ani­mar a se­sión ver­mú. 17.00 No­vo obra­doi­ro de ska­te da pra­za Vir­xe de Guad­lu­pe. 18.30 Em­pe­zan os ac­tos do día de Pa­drón co re­ci­bi­men­to das au­to­ri­da­des na pra­za Cas­te­lao. Á mes­ma ho­ra, obra­doi­ro in­fan­til de beat­box, na pra­za Vir­xe de Gua­da­lu­pe.

19.30 No Cam­po de Arri­ba, ac­túa a ban­da de Pa­drón.

21.00 Mos­tra de beat­box en ci­tas de cul­tu­ra ur­ba­na no pa­seo de Ma­nuel An­to­nio, na rúa de Abai­xo (22.00) e na pra­za da Igre­xa (23.00).

22.00 A ver­be­na es­ta­rá ame­ni­za­da po­las or­ques­tras La Ola ADN e a Pa­rís de Noia.

MÉR­CO­RES 13

10.00 A Ban­da de Música Cul­tu­ral de Ar­ca­de ofre­ce­rá as dia­nas e al­bo­ra­das.

12.00 No día dos maio­res, na­da me­llor que re­cu­pe­rar en­tre­te­men­tos tra­di­cio­nais no mar­co de Xo­gan­do Miu­di­ño, un es­pa­zo, si­tua­do nos xar­díns da Ri­bei­ra, con brin­que­dos. Á mes­ma ho­ra, na igre­xa pa­rro­quial ce­lé­bra­se un­ha mi­sa de­di­ca­da aos máis ve­te­ra­nos da vi­la.

13.00 To­ca o con­cer­to de cos­tu­me dia­ria, po­la Cul­tu­ral de Ar­ca­de, na pra­za da Igre­xa. 14.00 E tam­pou­co po­de fal­tar a se­sión ver­mú, nes­ta oca­sión, por con­ta da or­ques­tra Pon­te­ve­dra. 15.00 Xan­tar de con­fra­ter­ni­da­de pa­ra os maio­res.

18.00 No­vo con­cer­to da Ban­da de Música Cul­tu­ral de Ar­ca­de, na pra­za da Igre­xa.

19.00 E pa­ra dar­lle ale­gría á tar­de, a cha­ran­ga BB+ per­co­rre­rá as rúas rian­xei­ras nun pa­sa­ba­res. 20.00 Ma­xia, ma­la­ba­res e mo­ni­cre­ques, na pra­za da Igre­xa. 22.00 Pon­te­ve­dra e Gran Pa­ra­da en­cár­gan­se da ver­be­na.

FO­TO MARCOS CREO

As au­to­ri­da­des lo­cais de Rianxo e Pa­drón saen ao bal­cón da ca­sa con­sis­to­rial

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.