AS JUA­DA­LU­PE­ÑAS

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Os gru­pos de mo­zos, coas súas ca­rac­te­rís­ti­cas ca­mi­se­tas, co­pan a pra­za Cas­te­lao pa­ra des­pre­gar a súa ima­xi­na­ción en oco­rren­tes com­pe­ti­cións, co­mo ca­rrei­ras de con­te­do­res e ou­tras.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.