As jua­da­lu­pe­ñas cum­pren dez anos re­vi­ta­li­zan­do Rianxo

O lu­gar da Mar­te­la se­rá o pun­to es­co­lli­do pa­ra ce­le­brar a ro­ma­ría pe­ñei­ra, que ame­ni­za­rán pin­cha­dis­cos ga­le­gos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista - S. GÓ­MEZ

Pa­re­ce que foi on­te, pe­ro o camiño das jua­da­lu­pe­ñas co­me­zou hai xa un­ha dé­ca­da. Fí­xoo da man dun gru­po de ami­gos que ti­rou de va­len­tía pa­ra dar ba­ta­lla. O seu ob­xec­ti­vo era tri­plo, re­vi­ta­li­zar e re­xu­ve­ne­cer a fes­ta, ade­mais de apor­tar fres­cu­ra á co­mi­sión da Moreniña. O tra­ba­llo des­ta dé­ca­da dei­xa cla­ro que o es­for­zo, ade­mais de re­ma­tar en éxi­to, me­re­ceu a pe­na. O Rock in Rian, a súa ac­ti­vi­da­de es­tre­la, si­gue cre­cen­do en pú­bli­co e en gru­pos de pres­ti­xio, ao igual que a Fes­ta da Jua­da­lu­pe­ñas, que con­gre­ga a cen­tos de mo­zos na pra­za Cas­te­lao ca­da edi­ción.

«Em­pe­za­mos cun pre­su­pos­to de dous mil eu­ros e es­te ano xa es­ta­mos nos 26.000. Nun­ca pen­sa­mos en che­gar a es­te ni­vel. Fo­mos me­dran­do e me­dran­do», ase­gu­ra en­tre ri­sas Jo­sé Ei­ras, mem­bro da co­mi­sión das jua­da­lu­pe­ñas. Pa­ra es­ta especial edi­ción, o Rock in Rian am­plia­rá o seu ho­ra­rio e ex­pan­di­ra­se po­lo cas­co ur­bano, ao igual que a ce­le­bra­ción das pe­ñas, que con­ta­rá con máis música e con co­mi­da pa­ra ame­ni­zar a tar­de do luns.

«Que­ría­mos dar­lle un­ha vol­ta a to­do. Es­te sá­ba­do arran­ca­re­mos ás tres da tar­de cun xan­tar po­pu­lar, e lo­go te­re­mos pa­sa­rrúas e pa­sa­ba­res, ade­mais de con­cer­tos po­la ca­lle», con­fir­mou Ei­ras, que desexa que a choi­va no fa­ga ac­to de pre­sen­za, xa que pa­ra es­ta edi­ción desexan que to­do saia per­fec­to.

Den­de a co­mi­sión es­pe­ran con an­sia a che­ga­da do luns coa Fes­ta das Jua­da­lu­pe­ñas. Es­ta arran­ca­rá ás 11.00 ho­ras na pra­za Cas­te­lao e in­clui­rá os xo­gos máis to­los que se lles oco­rran. Un­ha te­le­vi­sión co­mar­cal gra­va­rá un pro­gra­ma especial, on­de os máis va­len­tes de­be­rán dar un pa­so ao fron­te, men­tres que ás 14.00, a or­ques­tra Aba­ni­co ame­ni­za­rá a se­sión ver­mú.

Ás 15.00, os pe­ñei­ros tras­la­da­ran­se ao lu­gar da Mar­te­la, on­de ce­le­bra­rán un­ha ro­ma­ría con sa­bor re­no­va­do, que con­ta­rá coas ac­tua­cións de Dj Juan­cho, Traf­fic Hou­se, Groo­ve Ami­gos y Dj Pe­ri, que son al­gúns dos me­llo­res pin­cha­dis­cos de Ga­li­cia.

Gra­tui­to

A pre­mi­sa que den­de a co­mi­sión te­ñen cla­ra é que as ac­ti­vi­da­des que pro­mo­van de­ben ser gra­tis: «Sem­pre que poi­da­mos fa­ré­mo­lo así, non te­mos pre­vis­to co­brar por nin­gun­ha». É por is­to que re­unir eses 26.000 eu­ros de pre­su­pos­to no é ta­re­fa fá­cil: «Non pe­di­mos po­las ca­sas, po­lo que fa­ce­mos ou­tras fes­tas pa­ra con­se­gui­los, co­mo é en fin de ano, car­na­vais e ou­tra no ve­rán. Ade­mais, ven­de­mos ca­mi­se­tas, ri­fas e con­ta­mos co apoio do Con­ce­llo e da Depu­tación».

A co­mi­sión das jua­da­lu­pe­ñas es­tá con­for­ma­da por 17 per­soas, que se di­vi­den en gru­pos de tra­ba­llo. Men­tres uns in­ten­tan re­ca­dar o má­xi­mo di­ñei­ro po­si­ble, ou­tros de­dí­can­se a ta­re­fas or­ga­ni­za­ti­vas e de xes­tión. «In­ten­ta­mos fa­cer un­ha pe­que­na em­pre­sa, is­to obrí­ga­che a cen­trar­te nun­ha úni­ca cou­sa», con­fir­ma o pro­pio Ei­ras. En de­fi­ni­ti­va, co seu es­for­zo es­ta dé­ci­ma edi­ción apun­ta a éxi­to ase­gu­ra­do.

FO­TO M. C.

Os xo­gos das jua­da­lu­pe­ñas son un es­pec­tácu­lo se­gu­ro

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.