O fes­ti­val me­dra ade­cua­da­men­te

Os con­cer­tos ce­le­bran o seu dé­ci­mo aniver­sa­rio con no­vi­da­des, co­mo a zo­na de acam­pa­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Rock In Rian - M. GÓ­MEZ

Aín­da lle fal­ta pa­ra che­gar á maio­ría de ida­de, pe­ro o Rock in Rian, o fes­ti­val no que se im­pli­can os mo­zos que in­te­gran a co­mi­sión das Jua­da­lu­pe­ñas, fai­se maior. Non só por­que es­te ano fes­te­xa o seu dé­ci­mo aniver­sa­rio, se­nón por­que se­gue a me­drar in­cor­po­ran­do no­vi­da­des e os ser­vi­zos pro­pios das gran­des ci­tas mu­si­cais do ve­rán. Un­ha das no­vi­da­des é que o Rock in Rian es­trea zo­na de acam­pa­da coas co­mo­di­da­des im­pres­cin­di­bles e a só 300 me­tros da zo­na dos con­cer­tos, pa­ra que nin­guén te­ña ne­ce­si­da­de de con­du­cir. Os fes­ti­va­lei­ros po­de­rán mon­tar o seu cuar­tel nun­ha par­ce­la si­tua­da en fron­te dos es­ta­lei­ros do porto.

Ta­mén trae­rá no­vi­da­des a pro­gra­ma­ción, posto que a ac­ti­vi­da­de no par­que de Ga­li­cia co­me­za­rá a par­tir das dúas da tar­de de ma­ñá cun xan­tar po­pu­lar con em­pa­na­da, pol­bo e chu­rras­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.