«O ADN me­ló­di­co dos rian­xei­ros con­ver­xe na tar­de do Fei­rón»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Co­mo un se­gre­do a vo­ces, así é a pre­sen­za do al­cal­de Adol­fo Muí­ños no Fei­rón Ma­ri­ñei­ro. Den­de que se fi­xo por pri­mei­ra vez, o re­xe­dor nun­ca se per­deu un­ha soa edi­ción des­ta ci­ta —«to­co ma­dei­ra», ano­ta—, fac­tor in­he­ren­te á súa con­di­ción de mú­si­co. Igual que moi­tas per­soas, opi­na que é es­tra­ño que nun­ha fa­mi­lia da vi­la non ha­xa po­lo me­nos al­guén que to­que un ins­tru­men­to, po­lo que acer­ta ao afir­mar que «o ADN me­ló­di­co dos rian­xei­ros con­ver­xe na tar­de do Fei­rón», on­de to­dos to­can na rúa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.