«Sem­pre me emo­cio­na ver a to­dos can­tan­do “A rian­xei­ra”»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Igle­sias non con­si­de­ra a po­si­bi­li­da­de de su­pri­mir ac­tos por fal­ta de car­tos. «Que­da­re­mos em­pe­ña­dos, pe­ro to­do o que vén no pro­gra­ma de es­te ano sai­rá adian­te», si­na­la.

—¿E que re­cu­pe­ra­ría das fes­tas de an­tes?

—An­ti­ga­men­te era moi bo­ni­to can­do vi­ñan os ro­mei­ros e bo­ta­ban aquí a noi­te no Cam­po de Arri­ba, pe­ro iso ago­ra per­deu­se por­que xa hai co­ches pa­ra vol­ver pa­ra a ca­sa. Ta­mén se nos es­ca­pa­ba a ver­be­na e na co­mi­sión acor­da­mos que ha­bía que fa­cer por ela e apos­tar po­lo que nos dei­xa­ron os no­sos an­te­pa­sa­dos. É moi bo­ni­to ver a to­da a xen­te a bai­lar e non mi­ran­do alí de pé pa­ra o pal­co.

— ¿E can­do máis se emo­cio­na?

—Sem­pre me emo­cio­na ver a to­dos can­tan­do A rian­xei

ra e máis can­do baixa a vir­xe pa­ra ir pa­ra o bar­co e se ato­pa lo­go coa ou­tra de Tan­xil.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.