A mú­si­ca pre­do­mi­na no pro­gra­ma

Os máis pe­que­nos te­ñen ho­xe a pri­mei­ra ci­ta co par­que Pue­bla­lan­dia, e ma­ñá, co tren tu­rís­ti­co Po-Pop

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

VEN­RES 15

12.00 Ho­xe ao me­dio­día da­ran­se por ini­cia­das as fes­tas do Na­za­reno do 2017 co lan­za­men­to de 21 mor­tei­ros que anun­cian a aper­tu­ra dun pro­gra­ma de ca­tro días de du­ra­ción. Á mes­ma ho­ra, fa­rán a súa en­tra­da na vi­la a Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va, e os gru­pos de gai­tas Xia­da e Os do Ba­rro, que per­co­rre­rán to­dos os cu­rrun­chos ani­man­do as rúas.

13.00 A Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va ofre­ce o pri­mei­ro con­cer­to no pri­vi­le­xia­do es­ce­na­rio dos xar­díns Va­lle-In­clán.

16.00 Abre o par­que in­fan­til Pue­bla­lan­dia, no que os máis ca­ti­vos po­de­rán di­ver­tir­se cos in­cha­bles Cas­ti­llo de Prin­ce­sas, Toy Story, To­bo­gán Xi­gan­te, To­ro Me­cá­ni­co, Pis­ta Ame­ri­ca­na Fut­bo­lín Hu­mano e a festa da es­cu­ma mul­ti­co­lor. O su­per­mer­ca­do Ga­dis doa os re­fres­cos. 20.00 Se­gun­do pa­se da Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va, que ofre­ce ou­tro con­cer­to nos xar­díns. 21.15 As agru­pa­cións mu­si­cais em­pren­den un pa­sa­rrúas en di­rec­ción ao Con­ce­llo, pa­ra asis­tir ao pre­gón de Thais Ru­di­ño. Ao re­ma­te, no­vo pa­sa­rrúas, des­ta vol­ta, en di­rec­ción ao Cas­te­lo. 22.00 A pri­mei­ra ver­be­na, vai es­tar ame­ni­za­da por Ara­mio.

SÁ­BA­DO 16

9.30 A se­gun­da xor­na­da das fes­tas prin­ci­pais da Pobra em­pe­za ce­do, co lan­za­men­to das 21 bom­bas de pa­len­que.

10.30 E pa­ra ani­mar as rúas, na­da me­llor que mú­si­ca. A nu­me­ro­sa Agru­pa­ción Mu­si­cal do Rosal, con 75 com­po­ñen­tes, en­ca­be­za un pa­sa­rrúas no que ta­mén par­ti­ci­pa­rán a agru­pa­ción fol­cló­ri­ca Xi­mie­la, e os gru­pos de gai­tas Xia­da e Os do Ba­rro. 12.00 Ao me­dio­día, po­de­ra­se dis­fru­tar tan­to de Xi­mie­la co­mo da agru­pa­ción do Rosal de for­ma máis re­pou­sa­da, xa que ofre­ce­rán sen­llos con­cer­tos nos xar­díns.

13.00 Os gru­pos de gai­tas en­cár­gan­se de se­guir ani­man­do a vi­la con pa­sa­rrúas.

16.00 Des­pois do xan­tar, os ca­ti­vos e in­clu­so os adul­tos que o desexen, po­den per­co­rrer a vi­la a bor­do do tren Po-Pop. 19.00 A agru­pa­ción mu­ra­dá Xi­mie­la vol­ve a co­ller os ins­tru­men­tos pa­ra ofre­cer un con­cer­to nos xar­díns. Can­do re­ma­te, co­lle­rá a tes­te­mu­ña a Agru­pa­ción Mu­si­cal do Rosal. 21.15 To­das as agru­pa­cións Mu­si­cais par­ti­ci­pan nun pa­sa­rrúas de des­pe­di­da. 22.00 As or­ques­tras Pas­sa­re­la e Ne­va­da ani­man a ver­be­na.

FO­TO MAR­COS CREO

Os ca­ti­vos dis­po­ñen de un va­ria­do fei­xe de en­tre­te­men­tos no par­que de in­cha­bles

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.