A pro­ce­sión das mor­ta­llas aca­pa­ra to­do o pro­ta­go­nis­mo

As ban­das de mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va e a da Pobra mar­ca­rán o pa­so no des­fi­le e ofre­ce­rán con­cer­tos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

O día máis im­por­tan­te pa­ra a co­mu­ni­da­de cris­tiá de A Pobra é o do­min­go do Na­za­reno. Ade­mais de ser a festa prin­ci­pal, mi­llei­ros de per­soas che­ga­das de to­da Ga­li­cia e de fóra dan­se ci­ta pa­ra ve­ne­rar ao san­to, po­lo que, nes­ta xor­na­da, to­do xi­ra en torno ao Cris­to de San­tia­go do Deán.

09.00 A tra­di­ción obri­ga a ma­dru­gar, po­lo que a pri­mei­ra ho­ra se lan­zan as tra­di­cio­nais 21 bom­bas de pa­len­que, pe­ro os pos­tos de ven­da e os arre­do­res do tem­plo xa em­pe­zan a re­xis­trar mo­ve­men­to moi­to an­tes. Á mes­ma ho­ra, en­tran na vi­la as ban­das de mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va e a da Pobra; a ban­da de gai­tas A Car­ba­llei­ra, e os gru­pos fol­cló­ri­cos Xia­da e Os do Ba­rro. 10.30 Sae da igre­xa de San­tia­go do Deán a pro­ce­sión vo­ti­va das mor­ta­llas, con to­das as au­to­ri­da­des con­vi­da­das, os ofre­ci­dos ca­rac­te­ri­za­dos po­las súas rou­pas mo­ra­das e por­tan­do cai­xas de de­fun­to, así co­mo coas agru­pa­cións mu­si­cais ci­ta­das. Ao en­trar na Co­ve­cha, aín­da que es­ti­vo en ris­co, un­ha po­ten­te tra­ca ren­de­rá ho­no­res a Xesús Na­za­reno.

13.00 As ban­das ofre­ce­rán con­cer­tos nos xar­díns.

18.30 A Aso­cia­ción Re­crea­ti­va Ba­tu­dan­ce ac­túa na pra­za Al­cal­de Se­gun­do Durán.

19.00 A Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va pro­ta­go­ni­za ou­tro con­cer­to; a con­ti­nua­ción, fa­rá o pro­pio a da Pobra. 21.30 Rit­mo Jo­ven e Ca­pi­tal en­cár­gan­se da ver­be­na.

FO­TO CAR­ME­LA QUEIJEIRO

O ac­to cen­tral én­che­se de pe­cu­lia­res ima­xes

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.