Dez mi­sas, no día prin­ci­pal

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

O ca­rác­ter re­li­xio­so das fes­tas do Na­za­reno pon­se ma­ni­fes­to nos ac­tos litúrxicos, dos que for­man par­te dez mi­sas que se ce­le­bran no día prin­ci­pal, ás se­guin­tes ho­ras: 08.00, 09.00, 10.00, 11.15, 12.15, 13.15 (so­lem­ne), 17.00, 18.00, 19.00 e 20.00. Sen em­bar­go, a ac­ti­vi­da­de xa co­me­zou o ven­res 8, co ini­cio da no­ve­na que ca­da día con­cluíu con mi­sas ás 8.30 e ás 20.30 ho­ras. Aque­les que quei­ran asis­tir á li­tur­xia, ta­mén po­den fa­ce­lo ho­xe, ás 19.00 ho­ras; e ma­ñá, ás 8.30, 18.00, 19.00 e 20.30 ho­ras. O luns, ha­be­rá mi­sa, ás 19.00, a in­ten­ción dos de­vo­tos, e ás 20.30, un­ha so­lem­ne po­lo mem­bros da ir­man­da­de fa­le­ci­dos. E pa­ra re­ma­tar, o do­min­go 24, máis mi­sas ás 10.00, 12.00 e 20.30.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.