Pue­bla­lan­dia da ou­tra opor­tu­ni­da­de aos máis ca­ti­vos na des­pe­di­da

Con­cer­tos e pa­sa­rrúas du­ran­te to­do o día man­te­rán a ani­ma­ción

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

As dúas fes­tas máis im­por­tan­tes da Pobra con­clúen en luns. As do Na­za­reno con­tan cun pro­gra­ma no que abun­da a mú­si­ca, por­que as agru­pa­cións con­tra­ta­das pa­ra ho­xe van in­ter­vir ao lon­go dun­ha xor­na­da na que os máis pe­que­nos van po­der pa­sa­lo en gran­de, por­que vol­ve a instalarse In­fan­ti­lan­dia, co que, a edi­ción des­te ano em­pe­za e re­ma­ta igual, cos ca­ti­vos go­zan­do nos xo­gos do par­que. 10.00 Vai ser a ho­ra de es­per­tar, e deso en­cár­ga­se a co­mi­sión co lan­za­men­to das de­rra­dei­ras 21 bom­bas de pa­len­que no Na­za­reno 2017.

10.30 Non fal­ta­rán os pa­sa- rrúas e al­bo­ra­das, nes­ta oca­sión a car­go da Ban­da Unión Mu­si­cal de Va­la­da­res, a ban­da de gai­tas Os Cha­nei­ros e os gru­pos fo­cló­ri­cos Xia­da e Os do Ba­rro. 11.00 Che­ga a ho­ra máis es­pe­ra­da po­los pe­que­nos da vi­la, na que se abre de no­va­men­te o par­que In­fan­ti­lan­dia, no que ha­be­rá as atrac­cións Gla­dia­do­res, Duen­de, Ro­có­dro­mo, Cas­ti­llo de Prin­ce­sas, To­bo­gán Dra­gón, Pis­ta Ame­ri­ca­na, Fut­bo­lín Hu­mano, obra­doi­ro de ma­qui­lla­xe e cha­pas, pa­ra re­ma­tar coa festa da es­cu­ma mul­ti­co­lor. O su­per­mer­ca­do Ga­dis, co­mo é cos­tu­me, do­na os re­fres­cos. 12.30 A Ban­da de Gai­tas Os Cha­nei­ros ofre­ce un con­cer-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.