«O que máis me gus­ta é a tra­ca da Co­ve­cha»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

An­tes de ser o al­cal­de de A Pobra e den­de moi no­vo, Xo­sé Lois Pi­ñei­ro for­mou par­te da co­mi­sión da tra­ca da Co­ve­cha que acom­pa­ña á pro­ce­sión en­tre im­pac­tan­tes es­ta­li­dos can­do en­tra o san­to no ba­rrio. Por ese mo­ti­vo, nun­ca du­bi­dou en afir­mar que «o que máis me gus­ta é a tra­ca da Co­ve­cha». O re­xe­dor ex­pli­ca que un fa­mi­liar seu foi dos pri­mei­ros en bo­tar a an­dar es­te co­lec­ti­vo e por iso «o le­vo no san­gue». Pi­ñei­ro gar­da gra­tas lem­bran­zas do cre­cen­do de pól­vo­ra que vai au­men­tan­do ata che­gar ao fi­nal da Co­ve­cha, e que nal­gúns ca­sos ti­ve­ron que aper­tar un sprint fi­nal pa­ra al­can­zar á ima­xe do san­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.