O Vi­ce­do, máis que mar

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Turismo Na Mariña -

OVi­ce­do é un­ha das per­las da Ma­ri­ña lu­cen­se. Cun­ha cos­ta chea de praias so­ña­das, co­mo a de Xi­lloi ou Abre­la, o mu­ni­ci­pio en­ce­rra múl­ti­ples te­sou­ros na­tu­rais e de pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co-cul­tu­ral. Ofre­ce a ve­ci­ños e vi­si­tan­tes a po­si­bi­li­da­de de des­cu­brir o con­ce­llo a pé, se­guin­do a Ru­ta Mor­ga­llón-Río Sor, a Ru­ta po­la Cos­ta, o Sen­dei­ro Azul Abre­la-Pun­ta So­cas­tro (Fu­ci­ño do Por­co) … Es­te úl­ti­mo é un dos gran­des des­cu­bri­men­tos do mu­ni­ci­pio, un en­cla­ve si­tua­do en­tre can­tís que nos úl­ti­mos tem­pos con­ver­teu­se nun dos re­fe­ren­tes tu­rís­ti­cos da cos­ta lu­cen­se e do ve­ci­ño Or­te­gal.

Fu­ci­ño do Por­co ou Pun­ta So­cas­tro, un­ha das re­fe­ren­cias tu­rís­ti­cas da cos­ta lu­cen­se.

Praia de Xi­lloi

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.