Un pe­da­go­go noiés na Po­bra

Jo­sé Be­ni­to Her­mi­da Jua­na­tey

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Na­do en Noia en 1850, o mes­tre Be­ni­to Her­mi­da Jua­na­tey desen­vol­veu to­da a súa vi­da pro­fe­sio­nal n’A Po­bra do Ca­ra­mi­ñal. Tras es­tu­dar Fi­lo­so­fía e Le­tras no Se­mi­na­rio de Com­pos­te­la, aban­do­na os es­tu­dos re­li­xio­sos pa­ra fa­cer ma­xis­te­rio, aca­dan­do na dé­ca­da de 1880 a pra­za de mes­tre de pri­mei­ras le­tras n’O Ca­ra­mi­ñal, on­de ca­sou dúas ve­ces e deu ori­xe a un­ha co­ñe­ci­da fa­mi­lia ne­sa vi­la. En 1876 pu­bli­ca un­ha obra pe­da­gó­xi­ca, El des­per­ta­dor de la in­fan­cia, o sea nuevo y fá­cil tra­ta­do de las tres asig­na­tu­ras más im­por­tan­tes de la pri­me­ra en­se­ñan­za: His­to­ria Sa­gra­da, Gra­má­ti­ca y Arit­mé­ti­ca, que foi de­cla­ra­da de tex­to pa­ra as es­co­las po­lo Con­se­llo de Ins­tru­ción Pú­bli­ca o 19 de mar­zo de 1886. Es­ta primeira edi­ción é obra ra­ra nas bi­blio­te­cas ga­le­gas, pe­ro con­sér­va­se exem­plar na Bi­blio­te­ca Na­cio­nal de Ma­drid. A obra des­te es­co­lan­te de San­ta Cris­ti­na de Ba­rro ti­vo bas­tan­te éxi­to, pois en 1899 apa­re­ceu a cuar­ta edi­ción na im­pren­ta L. Ro- drí­guez, de Vi­la­gar­cía de Arou­sa. Im­par­tiu au­las na ac­tual Ca­sa do Con­ce­llo d’A Po­bra, des­ti­na­da a es­co­la po­lo mecenas Fer­nán­dez Va­re­la, pe­ro tras a re­for­ma de 1886, o Con­sis­to­rio foi mar­xi­nan­do a es­co­la e prohi­biu a en­tra­da po­la fa­cha­da prin­ci­pal, o que le­va ás pro­tes­tas do mes­tre du­ran­te va­rios anos. Ne­sa po­lé­mi­ca in­ter­vi­rán Mon­te­ro Ríos e Díaz de Rá­ba­go, fa­vo­ra­bles ao mes­tre. O la­bor pe­da­gó­xi­co de Her­mi­da foi­lle re­co­ñe­ci­do e no­meá­rono Fi­llo Pre­di­lec­to, co­lo­can­do un­ha pla­ca na fa­cha­da da Ca­sa do Con­ce­llo, re­ti­ra­da nos anos oi­ten­ta. Her­mi­da Jua­na­tey fa­le­ce o 8 de no­vem­bro de 1920.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.