Juan Mos­que­ra Ro­drí­guez

Opo­si­tor a bió­lo­go in­terno re­si­den­te

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec­tu­ra? Des­pois de co­mer ou á noi­te.

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro? Adoi­to ser fiel a cer­tos au­to­res. Ta­mén o re­su­mo da contraportada e opi­nións de xen­te de con­fian­za.

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? Per­mi­te via­xar sen mo­ver­te. En­ri­que­ce o vo­ca­bu­la­rio, a gra­má­ti­ca e a or­to­gra­fía.

4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. La his­to­ria in­ter­mi­na­ble, de M. En­de; Ca­rrie, de S. King e Me­mo­rias de Id­hún, de L. Ga­lle­go.

5. Un xé­ne­ro li­te­ra­rio. Fan­ta­sía épi­ca, no­ve­la his­tó­ri­ca ou te­rror psi­co­ló­xi­co.

6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra­rio . Cat­han Tauro da tri­lo­xía Aqua­sil­va, de A. Aud­ley. Co­mo es­pa­zo, o uni­ver­so de Aze­roth.

7. Que es­tá a ler ago­ra? La ma­rea de hie­lo, o cuar­to tí­tu­lo de La caí­da de los reinos, de M. Rhodes.

8. Un au­tor ga­le­go e ou­tro nou­tra lin­gua. Agus­tín Fer­nán­dez Paz e Step­hen King.

9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu le­cer? Gús­ta­me a na­tu­re­za, os ami­gos, a fa­mi­lia, a in­ter­pre­ta­ción, os vi­deo­xo­gos e al­gun­ha se­rie ou pe­lí­cu­la.

10. Un­ha pai­sa­xe no Bar­ban­za dig­na de li­bro. A ru­ta do Po­zo Bas­tón, en Rian­xo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.