Ar­tes: un­ha ar­te­sa chea de vi­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - ISA­BEL SAN­TOS

Non ten que pre­su­mir Ar­tes de ser o lu­gar do mun­do coa por­cen­ta­xe de máis mu­seos por nú­me­ro de ha­bi­tan­tes, nin das súas fer­mo­sas pa­ra­xes na­tu­rais.

Ar­tes sor­pren­de e acu­bi­lla por igual, ten ba­ga­xe pa­tri­mo­nial e em­pu­xe ca­ra ao fu­tu­ro. An­ti­güi­da­de non lle fal­ta: te­mos res­tos de tú­mu­los me­ga­lí­ti­cos on­de so­te­rra­ron os seus he­roes, e re­fe­ren­cias nos es­cri­tos de épo­ca me­die­val.

Tan­to ten que o seu to­pó­ni­mo se­xa re­fe­ri­do ao ra­di­cal *art/ard cos di­ver­sos re­sul­ta­dos e sig­ni­fi­ca­dos de «oso», «car­ba­llo» ou «pe­dra», ou re­la­cio­na­do cos nor­te­ños e an­ces­trais Ár­ta­bros, ou coa mes­ma Ár­te­mis, deu­sa ca­za­do­ra que es­ta­ría en­gaio­la­da nes­te pa­raí­so. Ou que com­par­ta con Ar­tei­xo a con­fi­gu­ra­ción oro­grá­fi­ca de val­ga­da, re­ga­da po­lo seu río San­cha­nás, con esa for­ma de «ar­te­sa» na­tu­ral, e coa ori­xe to­po­ní­mi­ca nun­ha raíz prein­doeu­ro­pea *art.

Tan­to dá, por­que a mu­dan­za dos tem­pos e a pros­pe­ri­da­de a tra­vés da cul­tu­ra po­súe a mes­ma ma­xia que o fei­to de que pri­mi­ti­va­men­te as mu­lle­res dos ma­ri­ñei­ros fo­sen cam­biar a te­lla a San Al­ber­te pa­ra con­ver­te­ren os ven­tos en pro­pi­cios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.