No co­ra­zón de Rian­xo

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - AN­TÓN RI­VEI­RO COE­LLO

Pou­cos au­to­res son quen de con­ver­te­ren a fi­lo­so­fía nun dis­cur­so na­rra­ti­vo e fa­ce­ren xur­dir de­sa mes­tu­ra un xé­ne­ro novo. Es­te é o ca­so de X. Ri­car­do Losada, ma­xis­tral nas dis­tan­cias cur­tas, ca­paz de com­bi­nar á per­fec­ción a mo­der­ni­da­de coa tra­di­ción, de for­zar en nós o pen­sa­men­to e fa­cer­nos aca­ri­ñar o fi­nal dos re­la­tos cun­ha su­til e in­te­li­xen­te iro­nía. Por iso, ha­bía tem­po que agar­da­ba­mos por un­ha no­ve­la súa pa­ra com­pro­bar o seu ta­len­to nun tex­to lon­go, que xa ti­vo un ori­xi­nal pre­lu­dio na bio­gra­fía no­ve­la­da de Faus­tino Rey Ro­me­ro. E si, a es­pe­ra pa­gou a pe­na, por­que Bó­ta­me des­te mar fó­ra é un­ha no­ve­la ex­ce­len­te que con­fir­ma a al­tu­ra crea­ti­va des­te escritor rian­xei­ro. O pun­to de par­ti­da é Al­ber­te He­via, un pro­fe­sor que fo­xe da ci­da­de da Co­ru­ña e ate­rra en Rian­xo xus­to no re­ma­te das fes­tas da Gua­da­lu­pe. Aquí na­mo­ra de He­le­na, un­ha mo­za que aga­cha to­do un uni­ver­so mis­te­rio­so, sim­bó­li­co, con­no­ta­do po­lo mar. Con es­tes fíos, o au­tor en­vól­ve­nos nun­ha his­to­ria am­bi­gua e xe­nial e te­ce un­ha no­ve­la es­tu­pen­da, atei­ga­da de per­so­na­xes me­mo­ra­bles que nos le­van por ca­mi­ños di­ver­sos, ás ve­ces in­có­mo­dos, pe­ro dei­xan­do en nós un­ha pe­ga­da in­quie­ta e des­con­cer­tan­te que fi­ca­rá pa­ra sem­pre. Pa­ra­béns.

No­ve­la «Bó­ta­me des­te mar fó­ra» X. Ri­car­do Losada (To­xo­sou­tos, 2017)

248 pá­xi­nas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.