As mor­ta­llas

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - VIC­TO­RIANO GAR­CÍA MAR­TÍ

É un­ha ma­ñá es­plén­di­da de ou­tono. A luz, pe­nei­ra­da por un­ha né­boa li­xei­rí­si­ma que cre­ba e apaga as raio­las do sol, cae pa­se­ni­ño so­bre o porto e ma­ti­za coas dis­tan­cias.

Vi­ven­das, praias, vi­ñas e bos­ques dos arre­do­res do mar apa­re­cen en­vol­tos nun­ha at­mos­fe­ra de le­ne paz. Nin un­ha du­re­za, na­da que man­que nos ollos. As lan­chas de pes­ca, xei­tos e dor­nas, enar­bo­ran os seus pen­dóns de fes­ta.

Na pa­rro­quia do Cas­te­lo do Deán ce­lé­bra­se a fes­ta de Xesús de Na­za­ret. Vai saír a fa­mo­sa pro­ce­sión das mor­ta­llas. Das al­deas pró­xi­mas che­gan ata a igre­xa os ofre­ci­dos. Son xen­tes que se sal­va­ron dal­gun­ha en­fer­mi­da­de gra­ve e fi­xe­ron vo­to de asis­tir a es­ta pro­ce­sión, cos seus há­bi­tos mor-

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.