In­ves­ti­ga­dor es­pe­cia­li­za­do en edu­ca­ción

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

Mi­guel So­mo­za Ro­drí­guez (Bos Aires, 1957) é li­cen­cia­do en His­to­ria e dou­tor en Cien­cias da Edu­ca­ción. Tra­ba­llou na Uni­ver­si­da­de de Bos Aires e na Uni­ver­si­da­de Na­cio­nal de Lu­ján (Ar­xen­ti­na) on­de se­gue sen­do pro­fe­sor Ad Ho­no­rem.

Na ac­tua­li­da­des é pro­fe­sor e di­rec­tor do De­par­ta­men­to de His­to­ria da Edu­ca­ción e Edu­ca­ción Com­pa­ra­da da Uni­ver­si­da­de Na­cio­nal de Edu­ca­ción a Dis­tan­cia (UNED), e sub­di­rec­tor do Cen­tro de Investigación Ma­nes (Ma­nuais Es­co­la­res) da UNED. É ta­mén co-coor­di­na­dor da Au­la Rian­xo da UNED Sé­nior, en con­ve­nio co Con­ce­llo de Rian­xo.

As súas prin­ci­pais li­ñas de investigación son a His­to­ria da Edu­ca­ción en Es­pa­ña e Amé­ri­ca La­ti­na, os ma­nuais es­co­la­res, o pa­tri­mo­nio his­tó­ri­co-edu­ca­ti­vo e os pro­ce­sos de so­cia­li­za­ción po­lí­ti­ca.

Ten par­ti­ci­pa­do co­mo in­ves­ti­ga­dor en di­ver­sos pro­xec­tos na­cio­nais e in­ter­na­cio­nais, co­mo o pro­xec­to His­te­lea (His­to­ria do en­sino da lec­tu­ra e da es­cri­tu­ra na Ar­xen­ti­na), e ou­tros co­mo Es­tra­te­xias po­lí­ti­co-edu­ca­ti­vas du­ran­te a pri­mei­ra me­ta­de do sécu­lo XX en Amé­ri­ca La­ti­na; His­tory on Li­ne; Ci­da­da­nía, iden­ti­da­des com­ple­xas e cul­tu­ra po­lí­ti­ca nos ma­nuais es­co­la­res es­pa­ñois; A di­men­sión afec­ti­va da so­cia­li­za­ción po­lí­ti­ca. Emo­cións e sen­ti­men­tos nos ma­nuais es­co­la­res da Tran­si­ción de­mo­crá­ti­ca es­pa­ño­la, e na ac­tua­li­da­de é in­ves­ti­ga­dor do pro­xec­to Economía, pa­trio­tis­mo e ci­da­da­nía des­de o Tar­do­fran­quis­mo ata a Tran­si­ción.

Con­gre­sos e pu­bli­ca­cións

Ten par­ti­ci­pa­do en con­gre­sos de His­to­ria da Edu­ca­ción, di­ri­xi­do te­ses de dou­to­ra­men­to e ela­bo­ra­do ma­te­riais di­dác­ti­cos no cam­po do­cen­te.

Pu­bli­cou: Los ma­nua­les es­co­la­res co­mo fuen­te pa­ra la His­to­ria de la Edu­ca­ción en Amé­ri­ca La­ti­na, en co­la­bo­ra­ción con G. Os­sen­bach; Edu­ca­ción y Po­lí­ti­ca en Ar­gen­ti­na (1946-1955), Es­co­la­ri­za­ción e al­fa­be­ti­za­ción no medio ru­ral ga­le­go: Rian­xo 1900-1931, con Ra­món San­tos Ro­drí­guez; Po­verty, ex­clu­sion and so­cial con­flict in the school­books of Ar­gen­ti­na du­ring the first pe­ro­nist pe­riod; Edu­ca­tion, eli­te-for­ma­tion and geo­po­li­tics. Ame­ri­ca­nism and the re­ge­ne­ra­tion of Spain; Maes­tros, ins­pec­to­res y ma­nua­les es­co­la­res du­ran­te la pos­gue­rra, con A. Ba­da­ne­lli; ou His­to­ria de la Edu­ca­ción So­cial, con A. Tia­na e A. Ba­da­ne­lli.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.