O abon­do­so Re­quei­xo

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - RO­CÍO DOURADO

Os to­pó­ni­mos Pé de Re­quei­xo (Se­rres, Mu­ros) e As Re­quei­xa­das (Caa­ma­ño, Por­to do Son) de­ri­van do subs­tan­ti­vo re­quei­xo «par­te pen­den­te dun te­rreo ele­va­do que re­ma­ta en va­goa­da» moi abon­do­so no no­so te­rri­to­rio.

Este ter­mo po­de­ría ex­pli­car­se tal­vez co­mo fe­mi­nino da voz re­quei­xa­do, ter­mo ar­cai­co que, se­gun­do Aní­bal Otero, de­sig­na­ba «uma te­rra, lo­ca­li­da­de pe­que­na ou des­po­voa­da».

Po­la súa par­te, Edel­mi­ro Bas­cuas apun­ta o hi­dró­ni­mo me­die­val Re­ca­sio e, a par­tir des­te da­to, su­pón que re­quei­xo en­tron­ca­ría co mes­mo te­ma *rek- que ex­pli­ca o ter­mo re­go e de­ri­va­dos, en­ga­dín­do­se­lle un su­fi­xo -asio ben co­ñe­ci­do en for­ma­cións co­mo Ar­tei­xo, Abei­xón ou Do­brei­xa.

As di­fi­cul­ta­des fo­né­ti­cas im­plí­ci­tas no man­te­men­to da con­soan­te xor­da [k], no can­to da súa es­pe­rá­bel so­no­ri­za­ción, sol­ven­ta­rían­se á luz da exis­ten­cia de do­bre­tes co­mo Re­ca­te­lo / Re­ga­te­lo e si­mi­la­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.