Un­ha poé­ti­ca anova­do­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Gonzalo Her­mo, na­ci­do en Rian­xo en 1987, li­cen­cia­do en Fi­lo­lo­xía Ga­le­ga e dou­tor en Lin­güís­ti­ca po­la uni­ver­si­da­de de San­tia­go de Compostela, en 2011 pu­bli­cou Crac, que amo­sa­ba un­ha poé­ti­ca anova­do­ra e com­pro­me­ti­da e que ga­ña­ra o Premio Xu­ven­tu­de Crea, da Xun­ta de Ga­li­cia. En 2014 apa­re­ce o seu se­gun­do vo­lu­me poé­ti­co, Ce­le­bra­ción, co que ga­ñou o Premio da Crí­ti­ca e o Premio Na­cio­nal de Poe­sía No­va Mi­guel Her­nán­dez. Nes­te 2017 apa­re­ce a tra­du­ción do seu se- gun­do vo­lu­me na editorial ma­dri­le­ña La Be­lla Var­so­via, da man da ou­ren­sá Mi­riam Re­yes. Mem­bro fun­da­dor da editorial Chan de Pól­vo­ra, Lá­za­ro Lou­zao tras­la­dou a súa poe­sía ao for­ma­to au­dio­vi­sual. Co­la­bo­ra­dor de pu­bli­ca­cións co­mo Dor­na, Re­vis­ta das Le­tras, Pro­tex­ta ou Tem-

pos No­vos, man­tén na re­de o blog «To­man­do no­tas nun­ha es­co­la pa­ra re­sen­tid@s», men­tres im­par­te do­cen­cia de lin­gua e li­te­ra­tu­ra ga­le­gas na USC. As edi­to­ras de Apia­rio, que xa pu­bli­ca­ran o seu pri­mei­ro vo­lu­me, in­cluí­rono na an­to­lo­xía No seu des­pre­gar (2016) con ou­tros e ou­tras poe­tas, en­tre os que es­tán Is­mael Ra­mos (1994), moi uni­do a Noia, e a rian­xei­ra Noe­lia Gó­mez (1995), co­la­bo­ra­do­ra ta­mén de A Voz de Bar­ban­tia. Un poe­ta no­vo que xa no se­gun­do li­bro con­fir­mou a ca­li­da­de da súa poé­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.