Com­pro­me­ti­do li­bro so­bre a me­mo­ria his­tó­ri­ca

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - XERARDO AGRAFOXO

Este com­pro­me­ti­do li­bro, pu­bli­ca­do po­la Co­mi­sión po­la Re­cu­pe­ra­ción da Me­mo­ria His­tó­ri­ca da Barbanza, co­me­za cun­has Pa­la­bra In­tro­du­to­rias de Alon­so Montero: «Dous re­pu­bli­ca­nos de Ri­bei­ra es­cri­ben ós seus se­res que­ri­dos can­do sos­pei­tan ou xa te­ñen a cer­te­za de es­ta­ren con­de­na­dos a mor­te: Jo­sé Siei­ra Gon­zá­lez e Jo­sé Li­jó Lou­ro, fu­si­la­dos en Boi­sa­ca (San­tia­go) o 29 de xa­nei­ro de 1939».

Bai­xo o tí­tu­lo Dez días de xu­llo en Ri­bei­ra co­ñe­ce­mos os in­te­gran­tes do Co­mi­té de De­fen­sa da Re­pú­bli­ca en Ri­bei­ra, que se­rían fu­si­la­dos uns me­ses des­pois. Lo­go, ve­ñen as arre­pian­tes Bio­gra­fias de Jo­sé Siei­ra Gon­zá­lez, que es­cri­biu cin­co car­tas den­de a pri­sión, e Jo­sé Li­jó Lou­ro, que lle re­mi­tiu á súa fa­mi­lia 15 mi­si­vas.

Des­pois co­ñe­ce­mos a Do­cu­men­ta­ción do Con­se­llo de Gue­rra, que se ce­le­brou en San­tia­go de Compostela o pri­mei­ro de se­tem­bro de 1936, con­tra o de­van­di­to Co­mi­té de De­fen­sa da Re­pú­bli­ca en Ri­bei­ra.

A obra re­ma­ta cuns sen­ti­dos Poe­mas con oca­sión da xun­tan­za po­la re­cu­pe­ra­ción da me­mo­ria his­tó­ri­ca do Barbanza en Ri­bei­ra, xu­ño de 2013, uns ver­sos de ho­me­na­xe te­ci­dos po­los es­cri­to­res Xa­bier L. Mar­qués, Eme Car­tea e An­to­nio Piñeiro.

«Le­tras « de mor­te e li­ber­da­de» Co­mi­sión C po­la Re­cu­pe­ra­ción R da me­mo­ria m His­tó­ri­ca da d Bar­ban­za (2017) 80 8 pá­xi­nas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.