Ser cam­bio. Ser cli­má­ti­ca

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - MA­RI­ÑA PÉ­REZ REI

Un es­quío xa non po­de atra­ve­sar a pe­nín­su­la chou­tan­do dun­ha pó­la nou­tra. Se vai por Por­tu­gal se­rá de­vo­ra­do po­lo lu­me. Po­la me­se­ta afo­ci­ña­rá nun en­co­ro bal­dío, ne­sa es­tia­xe que de­nun­cia a te­rra can­do cuar­tea. O desexo é cau­dal dun pe­dre­gal en­xoi­to: can­do a olla­da vai des­hi­dra­ta­da, é sa­bi­do que o ce­re­bro in­du­ce a se­de. Cer­to que a se­ca dá me­do, pe­ro tam­pou­co imos ver ci­da­des flo­tan­tes no medio do océano pa­ra fu­xir da ca­ní­cu­la, co­mo es­cri­bi­ron as vo­ces apo­ca­líp­ti­cas. Nin Al Go­re vai des­cu­brir a ca­ma­ri­ña nun do­cu­men­tal. O pro­to­co­lo é len­to. A de­fo­res­ta­ción fa­rá de nós un es­pa­zo vir­xe. Pa­ra re­sis­tir hai que ter bo­ta­do raí­ces. Dei­xa­ré­mo­nos co­lo­ni­zar por es­pe­cies que ha­bi­tan de­ser­tos. Evi­ta­re­mos a trans­pi­ra­ción; a per­da inú­til de to­do lí­qui­do vi­tal. Que os tem­po­rais dei­ten o seu ba­fo mi­le­na­rio so­bre a ori­xe dos bos­ques. Se é cul­pa da sa­li­ni­da­de, lam­be­ré­mo­nos me­nos. Se­re­mos du­na mó­bil can­do nos so­bre­voen aves con des­pre­zo mi­gra­to­rio. To­do con cer­ta abs­trac­ción. Des­pois de to­do, a ari­dez pre­ci­sa re­fle­xión. E o no­so cor­po, ho­xe con sa­rrio, vol­ve­rá ser atlán­ti­co e sen­si­ble. Le­ña se­ca amo­rea­da so­bre os pe­lou­ros ba­ti­dos dun río. Amor se­ro­dio e pre­ma­tu­ro a un tem­po. Hai quen xer­mo­la me­llor des­pois de ca­da in­cen­dio. Só é un­ha hi­pó­te­se.

Ca­ra­mi­ña con froi­tos bran­cos e ver­me­llos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.