«A UNED Se­nior de A Co­ru­ña é ca­se un­ha ex­pe­rien­cia sin­gu­lar en Es­pa­ña»

A au­la que im­pul­sou en Rian­xo no 2013 es­tá a ter un­ha boa aco­lli­da

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada - AN­TÓN VI­LA­RI­ÑO (Ma­nuel An­to­nio).

«Ol­vi­da­di­zo de que ya lo era, qui­se tam­bién ser ar­gen­tino». (J. L. Bor­ges) Mi­guel So­mo­za Ro­drí­guez é pro­fe­sor de His­to­ria da Edu­ca­ción e Edu­ca­ción Com­pa­ra­da na Uni­ver­si­da­de Na­cio­nal de Edu­ca­ción a Dis­tan­cia (UNED) en Ma­drid. Co­mo in­ves­ti­ga­dor co­ñe­ce moi ben as ca­ren­cias que a es­co­la fran­quis­ta pro­vo­cou na maio­ría das per­soas maio­res de 55 anos en Es­pa­ña, so­bre to­do no medio ru­ral. En Rian­xo e na Barbanza a si­tua­ción foi moi pa­re­ci­da ao res­to do país po­lo que a im­plan­ta­ción aquí da UNED Se­nior po­día axu­dar a que as per­soas maio­res pui­de­sen aca­dar ago­ra aque­la for­ma­ción que an­tes lles ne­ga­ron. No mes de xa­nei­ro de 2013, des­pois da ho­me­na­xe a Cas­te­lao na Ri­bei­ra de Rian­xo, fa­lou­me da súa idea de «traer» a UNED Se­nior a Rian­xo.

—Mi­guel, que pen­sas ho­xe, cin­co cur­sos des­pois, da túa idea de traer a UNED Se­nior a Rian­xo?

—Pois creo que non saíu tan mal: os cur­sos do ano an­te­rior ti­ve­ron ca­se 150 alum­nos. Em­pe­za­mos de ma­nei­ra mo­des­ta en ou­tu­bro de 2013 cun­ha ofer­ta ini­cial de seis ou se­te cur­sos dos ca­les só se abri­ron ca­tro. Co pa­so do tem­po e coa di­fu­sión da in­for­ma­ción fo­ron au­men­tan­do, si­nal de que ha­bía un­ha cer­ta ne­ce­si­da­de de ac­ti­vi­da­des di­ri­xi­das aos maio­res que a UNED Se­nior veu cu­brir. Te­ño que di­cir que a idea xur­diu des­pois de ver un­ha no­ta na In­ter­net na que Luís Pa­ti­ño, o cu­ra pá­rro­co de Xer­ma­de e coor­di­na­dor da UNED Se­nior na Co­ru­ña, fa­la­ba do re­sul­ta­do da ex­pe­rien­cia en con­ce­llos no nor­te da pro­vin­cia. Luís Pa­ti­ño xa vi­ña tra­ba­llan­do ni­so e in­clu­so pro­mo­ve­ra un con­se­llo de an­ciáns de Xes­to­so-Cam­bás (Mon­fe­ro).

—Co­mo foi a aco­lli­da da UNED Se­nior en Rian­xo?

—Pen­so que bas­tan­te ben, ten­do en con­ta a boa aco­lli­da que fo­ron ten­do os cur­sos. Que­ro des­ta­car que a UNED Se­nior de A Co­ru­ña é ca­se un­ha ex­pe­rien­cia sin­gu­lar en Es­pa­ña. Men­tres que a maio­ría dos cen­tros aso­cia­dos da UNED te­ñen un alum­na­do so­bre to­do ur­bano, na pro­vin­cia de

A Co­ru­ña, po­la con­tra, e de­bi­do á ac­ción ini­cial de Luís Pa­ti­ño, a maio­ría dos cur­sos Se­nior te­ñen asen­to no ru­ral, con to­do o que is­to im­pli­ca: me­nor nivel de for­ma­ción es­co­lar e po­boa­ción máis ave­llen­ta­da, pe­ro ta­mén xen­te cun­ha ex­pe­rien­cia vi­tal moi in­ten­sa, un­ha vi­da sa­cri­fi­ca­da, o re­torno da emi­gra­ción; é di­cir, xen­te con moi­tos sa­be­res e coa ca­pa­ci­da­de de trans­mi­ti­los co­mo pa­tri­mo­nio cul­tu­ral vi­tal e co­lec­ti­vo. Es­ta re­cu­pe­ra­ción de sa­be­res tra­di­cio­nais es­tá pre­sen­te, por exem­plo, nos cur­sos de Prác­ti­cas e

sa­be­res la­bre­gos ou Co­ci­ñan­do os no­sos re­cur­sos.

—A Au­la de Cul­tu­ra Mu­si­cal da Ga­li­za, im­par­ti­da por Xosé Luís do Pi­co, es­tá tra­ba­llan­do no Fon­do Lo­cal de Mú­si­ca do Con­ce­llo de Rian­xo. En que con­sis­te este fon­do?

—O la­bor de Xosé Luís do Pi­co é ad­mi­ra­ble e a Au­la de Cul­tu­ra Mu­si­cal da Ga­li­za es­tá, sen des­me­re­cer a nin­guén, á van­gar­da das ac­cións cul­tu­rais na Au­la Se­nior. Os «alum­nos», que son ta­mén «pro­fe­so­res», re­me­mo­ran, ex­pli­can e trans­mi­ten can­cións e me­lo­días con­ser­va­das a tra­vés da me­mo­ria oral, ade­mais de can­ta­las can­do se fan ac­tua­cións mu­si­cais. Por ou­tra ban­da, Xosé Luís do Pi- co foi re­cu­pe­ran­do e ca­ta­lo­gan­do ar­qui­vos mu­si­cais per­ten­cen­tes a au­to­res e fa­mi­lias de Rian­xo, de fi­nais do sécu­lo XIX e prin­ci­pios do XX, que dan con­ta do in­tere­se e im­por­tan­cia da prác­ti­ca mu­si­cal nes­ta vi­la e co­mar­ca, e ta­mén arran­xan­do esas com­po­si­cións pa­ra exe­cu­ta­las ins­tru­men­tal­men­te ou can­ta­las cos alum­nos do cur­so, co­mo se fi­xo co pro­xec­to de investigación e no pos­te­rior con­cer­to Rian­xo na Be­lle Épo­que, no 2015. Un­ha mos­tra do que se fai pó­de­se ver na can­le de YouTu­be «Au­la de Cul­tu­ra Mu­si­cal da Ga­li­za». Imos pro­po­ñer ao Con­ce­llo que no pro­xec­to de res­tau­ra­ción da ca­sa de Ra­fael Dies­te se ha­bi­li­te un es­pa­zo des­ti­na­do a al­ber­gar o Fon­do Lo­cal de Mú­si­ca, pa­ra pre­ser­va­lo e di­fun­di­lo, que sir­va ta­mén pa­ra os in­ves­ti­ga­do­res e pú­bli­co in­tere­sa­do.

—Que ou­tras ac­ti­vi­da­des se irán po­ñen­do en mar­cha na Au­la da UNED Se­nior de Rian­xo?

—Nes­te cur­so imos ter un­ha se­rie de con­fe­ren­cias e ac­tos re­la­cio­na­dos coa me­mo­ria his­tó­ri­ca: Xus­ti­za, Me­mo­ria, Ver­da­de, pois en Es­pa­ña, aín­da ho­xe, 39 anos des­pois de apro­ba­da a Cons­ti­tu­ción de 1978, es­tán pen­den­tes de xus­ti­za máis de cen mil ví­ti­mas do fran­quis­mo que fo­ron asa­si­na­das e en­te­rra­das en cal­que­ra si­tio: «des­apa­re­ci­dos/as». E os res­pon­sa­bles nun­ca pa­ga­ron por is­to. Em­pe­za­re­mos o 18 de no­vem­bro coa con­fe­ren­cia de Ber­nar­do Máiz: Por que se su­ble­va­ron os mi­li­ta­res no 36?. A re­sis­ten­cia po­pu­lar en Ga­li­cia. Lo­go, en de­cem­bro, te­re­mos: A re­pre­sión na

Barbanza, por Xesús San­tos, Mi­guel So­mo­za e An­tón Vi­la­ri­ño. Pa­ra o ano que vén es­pe­ra­mos con­tar con Xosé Luís Axei­tos, Xosé Ra­món Brea, Car­los Ci­ma­de­vi­la, Luís Ba­rá, en­tre ou­tros his­to­ria­do­res, pa­ra re­ma­tar en maio cun­ha ho­me­na­xe ás mu­lle­res so­li­da­rias cos pri­sio­nei­ros do Cam­po de Con­cen­tra­ción de Rian­xo e ta­mén en lem­bran­za de to­das as mu­lle­res re­pre­sa­lia­das e so­li­da­rias. Es­ta ho­me­na­xe es­ta­rá coor­di­na­da por Mon­tse Fa­jar­do. Or­ga­ni­za­re­mos un club de lec­tu­ra, con­xun­ta­men­te co IES Fé­lix Mu­riel. A bi­blio­te­ca do IES es­ta­rá aber­ta os mar­tes po­la tar­de, de 16.20 a 18.00, pa­ra sa­car li­bros en prés­ta­mo e par­ti­ci­par en ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais. Dis­po­re­mos ade­mais dun­ha Au­la do Mar. Os mér­co­res de 11.00 a 13.00 ho­ras te­re­mos aber­ta un­ha de­pen­den­cia da UNED Se­nior pa­ra con­sul­tas e or­ga­ni­za­ción de ac­ti­vi­da­des. «N-a Ave­ni­da de Ma­yo /xa de­ser­ta /aín­da fi­ca só /ca­vi­lo­so /Xuan»

ILUSTRACIÓN ABRALDES

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.