Va­sa­la­xe que as ve­ci­ñas de Ba­ro­ña pres­ta­ban á Igre­xa

O pá­rro­co ten­tou re­cu­pe­rar o ser­vi­zo en 1776, e os fre­gue­ses re­be­lá­ron­se

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - SAN­TIA­GO LLO­VO TABOADA

Co­rría o mes de ou­tu­bro do «ano do Se­ñor» de 1776 can­do os fre­gue­ses da pa­rro­quia de San Pe­dro de Ba­ro­ña, no con­ce­llo de Por­to do Son, re­be­lá­ron­se con­tra o en­tón cu­ra pá­rro­co por­que ten­ta­ba re­cu­pe­rar un an­ces­tral ser­vi­zo de va­sa­la­xe das mu­lle­res da con­tor­na. Aque­la va­sa­la­xe afec­ta­ba uni­ca­men­te as mu­lle­res da pa­rro­quia e con­sis­tía en pres­tar ser­vi­zos per­soais á Igre­xa. Na­que­la obri­ga o «tra­ba­llo» re­qui­ri­do era com­po­ñer o li­ño de Dé­ci­mo.

Ma­lia que a for­ma máis co­mún de pa­ga­men­to do va­sa­la­xe ao «se­ñor» co­rres­pon­den­te na­que­les tem­pos era o di­ñei­ro, ta­mén era nor­mal a pres­ta­ción en es­pe­cie ou mes­mo en ser­vi­zos per­soais. A pres­ta­ción en es­pe­cie po­día con­sis­tir en gran, le­ña, gan­do…, e os ser­vi­zos per­soais, por exem­plo, nun­ha pres- ta­ción anual dun día de tra­ba­llo. Nes­ta ca­te­go­ría é on­de se po­de in­cluír a men­cio­na­da va­sa­la­xe do cu­ra­to de Ba­ro­ña.

Do­cu­men­to asi­na­do

A exis­ten­cia de­sa va­sa­la­xe sa­bé­mo­la por un­ha es­cri­tu­ra no­mi­na­da Con­ve­nio que otor­ga­ron los ve­ci­nos de la fe­li­gre­sía de San

Pe­dro de Ba­ro­ña, ou­tor­ga­da en Ne­bra an­te un es­cri­bán do Son o 12 de ou­tu­bro de 1776. O do­cu­men­to foi asi­na­do por un to­tal de 59 la­bre­gos ve­ci­ños da con­tor­na, to­dos ho­mes. Da súa lec­tu­ra po­de­mos sa­lien­tar o se­guin­te: (…) pa­re­cie­ron pre­sen­tes, Benito de Ca­lo (…) y di­je­ron: que don Jo­sef Gon­zá­lez de Ri­ve­ra, Cu­ra Pa­rra­cho ac­tual de la fe­li­gre­sía de Ba­ro­ña, en este pre­sen­te año yn­ten­tó po­ner el uso y cos­tum­bre de que to­das sus fe­li­gre­sas le ha­vían de dar unos tan­tos días al año de Ba­sa­lla­je, a efec­to de que le ha­vían de com­po­ner el Lino de Diez- mo y más que tu­vie­se, pa­ra lo cual se ba­lió de la Jus­ti­cia de la vi­lla de No­ya (…) pa­ra de­fen­sa de es­ta pre­ten­sión se unie­ron los otor­gan­tes pa­ra ha­cer en­tre to­dos al­gún di­ne­ro (…) y po­ner di­fe­ren­tes ac­cio­nes a di­cho cu­ra (…).

Co­bro ex­ter­na­li­za­do

Non sa­be­mos cal foi o re­sul­ta­do do li­ti­xio, pe­ro, por ou­tra es­cri­tu­ra ou­tor­ga­da ao ano se­guin­te co pro­ba­ble ob­xec­ti­vo de evi­tar pro­ble­mas cos ve­ci­ños, o re­fe­ri­do cu­ra «ex­ter­na­li­zou» o co­bro dun­ha par­te im­por­tan­te dos dé­ci­mos que es­ta­ba a co­brar.

O do­cu­men­to re­sú­me­se no se­guin­te: «En la ca­sa rec­to­ral de la fe­li­gre­sía de San Pe­dro de Ba­ro­ña, a diez y sie­te días del mes de julio de 1777, an­te mi (…) pa­re­ció el Ba­chi­ller en Le­yes don Jo­sef Gon­zá­lez de Ri­ve­ra, Cu­ra Pa­rra­cho de este di­cha fe­li­gre­sía y di­jo: que des­de oy dia (…) arren­da­ba a don Domingo An­to­nio Ba­rrei­ro, ve­cino del Puer­to del Son, fe­li­gre­sía de San Vi­cen­te de Noal, que es­tá pre­sen­te (…) to­dos los diez­mos y pri­mi­cias de tri­go, zen­teno, mi­jo grue­so y me­nu­do, lino, la­na, zer­dos y to­do lo de­más (…) con la re­ser­va pa­ra el otor­gan­te de los fru­tos que pro­du­jo y pro­du­je­ra la tie­rra que se tra­ba­ja pa­ra la ca­sa de di­cho otor­gan­te, toda la pa­ja así de zen­teno co­mo de tri­go, co­mo tam­bién re­ser­va el diez­mo de cor­de­ros que acos­tum­bra a co­brar; cuio arrien­do lo ha­ce por tér­mino de dos años (…) co­rres­pon­dien­do por ca­da uno la can­ti­dad de ocho mil ocho­cien­tos reales de ve­llón (…) .

Moi­to cam­biou o con­to, ou non tan­to! Ago­ra sé­gue­se acu­din­do a ter­cei­ras per­soas pa­ra o co­bro, por exem­plo da con­tri­bu­ción, aín­da que son ou­tros os que chu­chan.

Ca­sa reito­ral da pa­rro­quia de San Pe­dro de Ba­ro­ña, no con­ce­llo de Por­to do Son

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.