Pablo Ro­drí­guez Gon­zá­lez

Fi­sio­te­ra­peu­ta

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec­tu­ra. Po­la tar­de no ve­rán, á som­bra.

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro. So­bre to­do as opi­nións da xen­te.

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? Po­do eva­dir­me da ru­ti­na, ver di­fe­ren­tes for­mas de pen­sar e, in­di­rec­ta­men­te, me­llo­rar a gra­má­ti­ca e a or­to­gra­fía. 4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. El nom­bre del vien­to, de Pa­trick Roth­fuss,

a tri­lo­xía El mun­do se­cre­to de Ba­si- lius Hoff­man, de Fer­nan­do Ma­nuel Ci­ma­de­vi­la, e a Tri­lo­gía del Va­tí­di­co, de Ro­bin Hobb. 5. Un xé­ne­ro li­te­ra­rio. Fan­ta­sía épi­ca e/ou cien­cia-fic­ción. 6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra- e rio. Id­hún La mu­la (Lau­ra ( A fun­da­ción, Ga­lle­go). de Asi­mov) 7. Que es­tá a ler ago­ra? Afri­ca­nus, de San­tia­go Pos­te­gui­llo. 8. Un au­tor ga­le­go e ou­tro nou­tra lin­gua. Fer­nan­do Ma­nuel Ci­ma­de­vi­la. Nou­tra lin­gua, Agat­ha Ch­ris­tie. 9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu le­cer? An­dar en bi­ci­cle­ta e o ci­ne. 10. Un­ha pai­sa­xe no Barbanza dig­na de li­bro. O mi­ra­dor da Cu­ro­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.