Os tí­tu­los so­bre a me­si­ña de noi­te dun li­brei­ro

Es­tes pro­fe­sio­nais da ven­ta de li­te­ra­tu­ra ana­li­za­ron as súas pre­fe­ren­cias á ho­ra de es­co­ller un título ou un au­tor e apor­ta­ron con­se­llos para crear ou man­ter re­gu­lar­men­te o há­bi­to da lec­tu­ra

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Día Das Librarías - P. BRE­TAL LA VOZ

Adoi­ta­mos a pre­gun­tar­lles que novela é a que máis se es­tá a ven­der ou ca­les son as úl­ti­mas tendencias das edi­to­riais, pe­ro ¿que tí­tu­los se ato­pan so­bre a me­si­ña de noi­te dun li­brei­ro? ou ¿co­mo fi­xe­ron para es­per­tar tal pai­xón po­la es­cri­ta?

Ce­lia Li­lia­na Al­fa­ya, ao car­go da rian­xei­ra li­bra­ría Ben, teno moi cla­ro: «Son de novela, can­do leo un­ha obra de teatro ou un poe­ma­rio pá­soo ben, pe­ro a na­rra­ti­va per­mí­te­me aban­do­na­la un mo­men­to para aten­der o tra­ba­llo». E para quen se ato­pe na súa si­tua­ción, Al­fa­ya ten o re­me­dio, «re­la­tos cur­tos de Mu­ra­ka­mi ou un con­to de Ali­ce Mun­ro». Por­que es­ta em­pre­sa­ria cre que «é vi­tal am­pliar ho­ri­zon­tes sen que im­por­te o xé­ne­ro, len­do a au­to­res ára­bes ou de Eu­ro­pa do les­te».

No ca­so de Ma­ría Jo­sé Ma­nei­ro, que re­xen­ta a li­bra­ría An­drea en Por­to do Son, non lle per­de a pis­ta aos crea­do­res vin­cu­la­dos á co­mar­ca, tal e co­mo in­di­ca ao afir­mar «re­co­men­do obras da zo­na, co­mo To­do o tem­po do mun

do de David Pé­rez Igle­sias, director do ins­ti­tu­to so­nen­se e Pre­mio Mer­lín. Sem­pre di­go que hai que qui­tar o li­bro da me­si­ña de noi­te e le­va­lo á praia», acon­se­lla Ma­nei­ro.

«Me en­can­ta la novela his­tó­ri­ca y la ne­gra, con­si­de­ro que son sub­gé­ne­ros pri­mor­dia­les», es­tas fo­ron a cla­se de páxinas que en­gan­cha­ron a Mai­te Gon­zá­lez Mi­rás, da ri­bei­ren­se li­bra­ría Mi­rás. «Es­toy con La columna del fuego, me en­gan­ché a Ken Fo­llet des­de Los pi­la­res de la tie­rra », re­ve­lou a pro­fe­sio­nal.

O úni­co tru­co

«De­clá­ro­me lec­tor de best se­ller, pen­so que os au­to­res ame­ri­ca­nos son moi bos nes­te for­ma­to», pre­ci­sou Ra­fael Gar­cía Her­mi­da, fan do uni­ver­so de Dan Brown e po­lo que inevi­ta­ble­men­te es­tá len­do Origen. En ga­le­go pre­fi­re es­cri­to­res co­mo Riveiro Coello e as súas in­mor­tais As ru­las de Ba

ku­nin. «Ul­ti­ma­men­te ve­xo a pais len­do men­tres es­pe­ran po­los ra­pa­ces do fút­bol, a pro­ba de que a lec­tu­ra non ten un es­pa­zo fi­xo».

E se en al­go coin­ci­den to­dos os li­brei­ros é na afir­ma­ción de In­ma Blan­co Pi­cos, da fir­ma noie­sa Blan­co: «Mis pa­dres eran gran­des lec­to­res que me des­li­za­ban su­til­men­te libros, al­go que ha­go con mi hi­jo». Nos seus re­ple­tos es­tan­tes aso­ma o no­me de Joël Dic­ker. Apun­ta que «me gus­ta ca­si to­do, pe­ro lo sien­to, no pue­do con no­ve­las pla­nas co­mo Las

50 som­bras de Grey ».

Ce­lia Li­lia­na Al­fa­ya Ben (Rian­xo) «É vi­tal am­pliar ho­ri­zon­tes sen que im­por­te o xé­ne­ro, len­do a au­to­res ára­bes ou de Eu­ro­pa do les­te»

Mai­te Gon­zá­lez Mi­rás Mi­rás (Ri­bei­ra) «Me en­can­tan la novela his­tó­ri­ca y la ne­gra, con­si­de­ro que son sub­gé­ne­ros pri­mor­dia­les»

Ra­fael Gar­cía Her­mi­da El Cis­ne (Boi­ro) «De­clá­ro­me lec­tor de ‘best se­ller’, pen­so que os au­to­res ame­ri­ca­nos son moi bos nes­te for­ma­to»

Ma­ría Jo­sé Ma­nei­ro An­drea (Por­to do Son) «Re­co­men­do obras da zo­na, co­mo ‘To­do o tem­po do mun­do’, de David Pé­rez Igle­sias»

In­ma Blan­co Pi­cos Blan­co (Noia) «Me gus­ta ca­si to­do, pe­ro lo sien­to, no pue­do con no­ve­las pla­nas co­mo ‘Las 50 som­bras de Grey’»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.