As li­bra­rías erí­xen­se en con­ta­do­ras de ca­ti­va­do­ras his­to­rias

Va­rios ne­go­cios da co­mar­ca fes­te­xan o seu día con des­con­tos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada - M. X. BLAN­CO RI­BEI­RA

Son es­pa­zos fí­si­cos, ne­go­cios mo­vi­dos por un mo­tor eco­nó­mi­co, pe­ro as li­bra­rías ta­mén son di­na­mi­za­do­ras cul­tu­rais, re­cun­chos que pro­cu­ran o fo­men­to da lec­tu­ra, lu­ga­res nos que é po­si­ble ato­par as his­to­rias máis ca­ti­va­do­ras. Es­ta é a ima­xe que o sec­tor que­re trans­mi­tir ho­xe, coin­ci­din­do coa con­me­mo­ra­ción do Día das Li­bra­rías, que se desen­vol­ve bai­xo o le­ma Dei­xa que che con­ten.

A idea é axu­dar a po­ten­ciar ese la­bor que cum­pren as libra- rías no ei­do cul­tu­ral e a im­por­tan­cia que te­ñen os seus res­pon­sa­bles á ho­ra de re­co­men­dar e pro­po­ñer his­to­rias en for­ma de libros se­gun­do as in­que­dan­zas que amo­sen os usua­rios. «O 10 de no­vem­bro é un­ha xor­na­da de fes­ta coa que que­re­mos lem­brar que un li­bro é sem­pre un­ha ex­ce­len­te ad­qui­si­ción e que o me­llor lu­gar para fa­ce­la é, sen dú­bi­da, un­ha li­bra­ría», si­na­la­ban on­te des­de a con­fe­de­ra­ción de em­pre­sa­rios do sec­tor.

Ta­mén a Fe­de­ra­ción de Li­bra­rías de Ga­li­cia se su­ma­ba á con­me­mo­ra­ción lan­zan­do un­ha men­sa­xe: «Mi­les de li­bra­rías agár­dan­te para que ato­pes ese li­bro que aín­da non sa­bes que es­tás a pro­cu­rar». O ob­xec­ti­vo é ani­mar á po­boa­ción a en­trar nes­tas ten­das, ollar ao seu re­dor, ver a se­lec­ción de tí­tu­los, au­to­res e te­mas que se ofre­cen, pois se­gu­ro que non re­gre­san á ca­sa coas mans ba­lei­ras. O es- cri­tor Ro­ber­to Bolaño di­cía que «ca­da lec­tor ten a li­bra­ría que se me­re­ce», po­lo que pa­ga a pe­na bus­ca­la.

Re­bai­xas do 5 e do 10 %

Os bar­ban­ce­ses po­den mer­gu­llar­se ho­xe mes­mo ne­sa ta­re­fa de ato­par a súa li­bra­ría. De­ben ter en con­ta que hai va­rias que se su­ma­ron á con­me­mo­ra­ción pre­mian­do aos usua­rios con des­con­tos. De­ci­di­ron apli­car o 5 % de re­bai­xa que pro­mo­ve a fe­de­ra­ción ga­le­ga a noie­sa Blan­co, a so­nen­se An­drea, a po­bren­se Ler e a rian­xei­ra Ben. Po­la súa ban­da, en Ri­bei­ra a li­bra­ría Mi­rás de­ci­diu dar un pa­so máis e ao lon­go do día de ho­xe apli­ca­rá un des­con­to do 10 % nos libros de lec­tu­ra.

FOTO CAR­ME­LA QUEIJEIRO

Os li­brei­ros bus­can que os ve­ci­ños se per­dan nos an­deis re­ple­tos de vo­lu­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.