De neno cria­do no Ruei­ro a pe­da­go­go

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

Na­cín no ano 64 nun­ha ca­sa de Ban­dou­rrío on­de, con ma­rea al­ta, o mar pe­ta­ba no pe­nal pre­ñan­do de salitre o meu ADN: te­ño o con­ven­ce­men­to de que a mi­ña xe­nea­lo­xía de xen­te do mar re­món­ta­se ata Tha­les de Mi­le­to pa­ra quen, co­ma min, o ver­da­dei­ro ar­ché é a au­ga. So­mer­xi­do no mar, in­clu­so con choi­va, sín­to­me ab­so­lu­ta­men­te li­bre e en paz.

Criei­me no Ruei­ro, uni­ver­so en mi­nia­tu­ra que me re­ga­lou ca­se to­do o que pre­ci­sa­ba. Apren­dín a ler no Co­le­xio San­ta Uxía, no Co­le­xio Ga­la­xia re­ma­tei a EXB, no an­ti­go Ins­ti­tu­to Mix­to fi­xen o ba­cha­re­la­to. Na Uni­ver­si­da­de da Coruña es­tu­dei Ma­xis­te­rio e na Fa­cul­ta­de de Fi­lo­so­fía da Uni­ver­si­da­de de San­tia­go li­cen­ciei­me, pri­mei­ro, en Pe­da­go­xía e lo­go en Psi­co­lo­xía. Na Fa­cul­ta­de de Cien­cias Xu­rí­di­cas e do Tra­ba­llo de Cá­diz, nun mag­ní­fi­co edi­fi­cio con arre­cen­do a océano, dou­to­rei­me de­fen­den­do un­ha te­se so­bre desen­vol­ve­men­to com­pe­ten­cial e be­nes­tar psi­co­ló­xi­co a tra­vés dun iné­di­to mo­de­lo de me­dia­ción edu­ca­ti­va que fo­ra desen­vol­vi­do en Ri­bei­ra. Sem­pre o mar!

En Flo­ren­cia (Ita­lia), con co­la­bo­ra­do­res de por­to de mar co­mo To­rres Quei­ru­ga, edi­tei un li­bro, La scuo­lla de la nuo­va Spag­na (li­bri li­be­ri, 2002), pro­lo­ga­do por Fer­nan­do Sa­va­ter. Fun ta­mén coau­tor dal­gún que ou­tro li­bro sem­pre en re­fe­ren­cia á psi­co­lo­xía ou á edu­ca­ción. Con gus­to, co­la­bo­ro en pren­sa can­do me in­vi­tan.

Vi­ce­pre­si­den­te de Re­na­cer

Coo­pe­ro coa Aso­cia­ción An­ti­dro­ga Re­na­cer, que ho­xe vi­ce­pre­si­do, den­de hai dúas dé­ca­das; son pre­si­den­te do IMER (Ins­ti­tu­to de Me­dia­ción Edu­ca­ti­va de Ri­bei­ra) e, co­mo psi­có­lo­go, apoio, anó­ni­ma e de­sin­te­re­sa­da­men­te, per­soas de co­lec­ti­vos ex­cluí­dos.

Pro­fe­sio­nal­men­te es­treei­me no ano 88 en Boi­ro, en­si­nei Fi­lo­so­fía no Co­le­xio Ga­la­xia e fun orien­ta­dor en Cas­ti­ñei­ras.

No 92 apro­bei as opo­si­cións ao en­sino pú­bli­co e, co­mo é de ri­gor, per­co­rrín as es­tra­das da cos­ta ga­le­ga: Fe­rrol, Car­no­ta, Po­bra... No IES Nº1 (Ri­bei­ra) ten­to exer­cer co­mo pro­fe­sor de Pe­da­go­xía Te­ra­péu­ti­ca den­de hai xa 20 anos.

Po­lo de ago­ra le­vo xo­ga­do con mil dis­ci­pli­nas ata o meu re­cen­te ma­tri­mo­nio coa fo­to­gra­fía, que me per­mi­tiu mes­tu­rar ami­gos, li­te­ra­tu­ra, de­rei­tos hu­ma­nos e pe­da­go­xía no Pro­xec­to Li­ber­tas, un re­vo­lú­tum de sa­tis­fac­cións no que si­go em­bar­ca­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.