O reitor de Com­pos­te­la

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - A Voz De Barbantia - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Ale­jan­dro Ro­drí­guez Ca­dar­so, na­do en Noia o 21 de agos­to de 1887, po­la súa da­ta de na­ce­men­to per­ten­ce a un­ha ilus­tre xe­ra­ción que no Bar­ban­za deu in­te­lec­tuais co­mo Cas­te­lao, Gar­cía Mar­tí, Lus­tres Ri­vas ou Fer­nán­dez Ma­to. Es­tu­dan­te de ba­cha­re­la­to en Com­pos­te­la, in­gre­sa na Fa­cul­ta­de de Me­di­ci­na de­sa ci­da­de en 1903, li­cen­cián­do­se en 1908 e es­pe­cia­li­zán­do­se en Ana­to­mía. Os es­tu­dos de dou­to­ra­men­to reali­zou­nos en Ma­drid, on­de leu a te­se Mas­toi­di­tis y tre­pa­na­ción. Den­de 1909 tra­ba­llou na Uni­ver­si­da­de de San­tia­go e en 1916 ga­ña a cá­te­dra de Téc­ni­ca Ana­tó­mi­ca da Uni­ver­si­da­de de Se­vi­lla, pe­ro ese mes­mo ano pa- sa a Com­pos­te­la, á cá­te­dra de Ana­to­mía Des­cri­ti­va e Em­brio­lo­xía ata a súa mor­te nun ac­ci­den­te de au­to­mó­bil en 1933. Reitor da uni­ver­si­da­de com­pos­te­lá den­de mar­zo d de 1930 1930, f foi i un anova­dor d ao que se lle de­be­ron ini­cia­ti­vas co­mo a Re­si­den­cia de Es­tu­dan­tes, o Ins­ti­tu­to de Es­tu­dos Re­xio­nais e as Xor­na­das Mé­di­cas Ga­le­gas. Co­la­bo­rou coas Mi­sións Pe­da­gó­xi­cas, foi depu­tado nas Cor­tes Cons­ti­tuín­tes de 1931 e re­eli­xi­do nas le­xis­la­ti­vas dese mes­mo ano po­la ORGA. To­dos os par­ti­dos po­lí­ti­cos ma­ni­fes­ta­ron as súas con­do­len­cias no Con­gre­so dos Depu­tados o 21 de de­cem­bro de 1933 e a Aca­de­mia de Ciên­cias de Lis­boa, coa que Ca­dar­so, co­mo cien­tí­fi­co, co­la­bo­rou en re­vis­tas co­mo Clí­ni­ca y La­bo­ra­to­rio con tra­ba­llos co­mo No­ta­ble ano­ma­lía del ple­xo sa­cro (1910), e So­bre el ca­nal de tor­sión del hú­me­ro y al­gu­nos da­tos de con­tri­bu­ción al es­tu­dio del ra­dio (1911), en Ga­li­cia Mé­di­ca; Gan­glio lin­fá­ti­co abe­rran­te en la ca­ra pos­te­rior del an­te­bra­zo (1914), en Ar­chi­vos d’Ana­to­mie, d’His­to­lo­gie et d’Em­brio­lo­gie, en­tre ou­tras re­vis­tas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.