Jo­sé María Bey Ote­ro Pro­fe­sor de in­for­má­ti­ca

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - A Voz De Barbantia -

1. O seu me­llor mo­men­to pa­ra a lec­tu­ra. Po­la noi­te, na ca­ma, an­tes de dur­mir

2. Cri­te­rios que se­gue pa­ra a es­co­lla dun li­bro. Re­co­men­da­cións de amig@s, pre­mios...

3. Que lle ache­ga a lec­tu­ra? En­tre­te­men­to, co­ñe­ce­men­to.

4. Os seus li­bros fa­vo­ri­tos. To­dos o son, ca­da un é par­ti­cu­lar.

5. Un xé­ne­ro li­te­ra­rio. Di­ría que fan­ta­sía épi­ca.

6. Un per­so­na­xe e un es­pa­zo li­te­ra­rio. Moi­tos. O Prin­ci­pi­ño, Art­hur Dent ( El au­to­es­to­pis­ta ga­lác­ti­co). O padre Ka­rras ( El exor­cis­ta)...

7. Que es­tá a ler ago­ra? The wal­king dead (co­mics), en in­glés. Ri­ña de ga­tos, de Eduar­do Mendoza. El eco­no­mis­ta ca- mu­fla­do, de Tim Hard­ford.

8. Un au­tor en ga­le­go e ou­tro nou­tra lin­gua. Do­min­go Vi­lar; nou­tras lin­guas non po­de­ría di­cir un.

9. Que ac­ti­vi­da­des, amais da lec­tu­ra, ocu­pan o seu le­cer? A te­le­vi­sión, a vi­deo­con­so­la, pa­sear, xim­na­sio...

10. Un­ha pai­sa­xe no Bar­ban­za dig­na de li­bro. As vis­tas á ría, a Sál­vo­ra, des­de a praia de O Cas­tro, ao atar­de­cer. Ou no in­verno, co chei­ro do mar e a né­boa, sen ver máis alá duns me­tros...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.