A voz do pro­gre­so

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - A Voz De Barbantia - PAS­TOR RO­DRÍ­GUEZ

Au­ro­ra Mar­co, en co­la­bo­ra­ción con Mª Án­ge­la Co­me­sa­ña, pon ago­ra o ra­mo a un­ha in­ves­ti­ga­ción que xa co­me­za­ra en 1993, no li­bro pio­nei­ro As pre­cur­so­ras, so­bre a fi­gu­ra de María Vin­yals y Fe­rrés, a mar­que­sa de Ayer­be, na­ci­da en 1875 en Sou­to­maior e que co­ñe­cia­mos co­mo his­to­ria­do­ra po­lo seu li­bro El cas­ti­llo del mar­qués de Mos en So­to­ma­yor. Apun­tes his­tó­ri­cos (1904), de quen ago­ra se nos dan a co­ñe­cer no­vos as­pec­tos: o xor­na­lis­mo, a no­ve­la ( Rebelión, 1905), a tra­du­ción. Un­ha mu­ller que foi da aris­to­cra­cia á li­ber­da­de, o fe­mi­nis­mo e o pro­gre­so.

Ca­sa en se­gun­das nup­cias co uró­lo­go cu­bano En­ri­que Llu­ria, co­la­bo­ra­rá en xor­nais tan im­por­tan­tes co­mo El Im­par­cial, Ga­li­cia, Blan­co y Ne­gro e moi­tos ou­tros, sem­pre en de­fen­sa das mu­lle­res e das ideas pro­gre­sis­tas. En 1906 foi no­mea­da aca­dé­mi­ca co­rres­pon­den­te da Real Aca­de­mia Ga­le­ga. Es­ta mu­ller eman­ci­pa­da, so­cia­lis­ta e in­te­lec­tual dei­xa, con to­do, no mis­te­rio a da­ta da súa mor­te, que pa­re­ce que oco­rreu en Pa­rís na Se­gun­da Gue­rra Mun­dial.

Bio­gra­fía ex­haus­ti­va, es­tu­do de­ta­lla­do da súa obra, ba­sea­da nun­ha in­ves­ti­ga­ción de­mo­ra­da e apoia­da nun­ha bi­blio­gra­fía moi am­pla, foi com­ple­men­ta­da por un­ha ex­po­si­ción que se pui­do ver en Pon­te­ve­dra nos me­ses fi­nais de 2017.

Nos anexos mes­mo se es­tu­dan os re­tra­tos da mar­que­sa de Ayer­be rea­li­za­dos por Jo­sé Gar­ne­lo Al­da (1866-1944) e Joa­quín So­ro­lla (1863-1923). Un­ha fi­gu­ra fe­mi­ni­na máis res­ca­ta­da das som­bras po­lo la­bor de Au­ro­ra Mar­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.