O Con­fur­co de Lou­sa­me

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - A Voz De Barbantia - ISA­BEL SAN­TOS

Que O Con­fur­co pro­ce­da do éti­mo la­tino fur­cam, «a for­ca», non re­sul­ta sor­pren­den­te. O cu­rio­so é a po­li­se­mia tan­to do éti­mo co­mo da pa­la­bra ac­tual, e mes­mo do to­pó­ni­mo. Apa­re­llo de apoio, ins­tru­men­to de su­pli­cio pa­ra cri­mi­nais e xu­go xa es­ta­ban no éti­mo, pe­ro a pa­la­bra ga­le­ga en­ga­de o sig­ni­fi­ca­do de «pa­so es­trei­to en­tre mon­tes».

Cu­mios en for­ma de Y e pe­nas re­ma­ta­das en do­bre pro­mi­nen­cia po­den es­tar de­trás de Mon­te da For­ca e Pe­na For­ca­da. O Con­fur­co se­ría un ca­mi­ño an­ti­go e es­tra­té­xi­co, si­to en­tre os mon­tes de Lou­sa­me e a Se­rra do Bar­ban­za, xa que lo­go, un to­pó­ni­mo via­rio.

Pe­ro hai un­ha coin­ci­den­cia his­tó­ri­ca me­die­val en­tre as en­cru­ci­lla­das e a ex­po­si­ción dos con­de­na­dos á pe­na ca­pi­tal, pa­ra ser­vi­ren de es­car­men­to aos vian­dan­tes. É nes­te pun­to en que un­ha fur­ca ser­ve ta­mén pa­ra «afor­car». Foi no Con­fur­co, per­to de Vi­go, nos anos da re­pre­sión fran­quis­ta, can­do o fu­xi­dío Ma­nuel Gon­zá­lez Fres­co apa­re­ceu exe­cu­ta­do. No no­so Con­fur­co de Lou­sa­me un­ha es­cul­tu­ra ho­me­na­xea­rá os axus­ti­za­dos da bis­ba­rra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.