Li­te­ra­tu­ra sen más­ca­ras

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - A Voz De Barbantia - ANTÓN RIVEIRO

Na súa an­te­rior no­ve­la, Un asa­sino fe­liz­men­te ca­sa­do, Fidel Vidal xa nos adian­ta­ba o seu ta­len­to na­rra­ti­vo e pu­ña o fo­co so­bre dous se­res fe­ri­dos, dei­tán­doos no di­ván pa­ra que nos fa­la­sen con fran­que­za da súa dor, dos con­fli­tos fa­mi­lia­res, dos me­dos, do amor e, so­bre to­do, da en­fer­mi­da­de e da mor­te. Nes­ta no­va en­tre­ga, Os co­ros da no­ve­na, o au­tor non se afas­ta dese ca­mi­ño e vol­ve si­tuar o lec­tor no mes­mo cer­ne dun­ha tra­xe­dia fa­mi­liar, con per­so­na­xes na­da com­pra­cen­tes e du­ros, por­que na es­cri­ta do es­cri­tor de Ri­bei­ra sem­pre apa­re­ce a po­de­ro­sa som­bra do es­pe­cia­lis­ta mé­di­co que con­ver­te en ma­te­rial na­rra­ti­vo un­ha par­te im­por­tan­te da súa ex­pe­rien­cia clí­ni­ca. E é pre­ci­sa­men­te esa ca­pa­ci­da­de de en­tre­gar a in­ti­mi­da­de allea e con­ver­te­la nun exor­cis­mo, nun­ha en­xu­rra­da de sen­ti­men­tos e emo­cións, a que fai que os per­so­na­xes dos seus li­bros te­ñan un­ha for­ta­le­za e un­ha po­ten­cia iné­di­tas. Así, nes­ta in­tere­san­te no­ve­la, asis­ti­mos co pei­to en­co­lli­do á re­pre­sen­ta­ción de­sas vi­das ás que o au­tor lles ti­ra as más­ca­ras e as dei­xa es­pi­das nun­ha no­ve­la cir­cu­lar onde a mú­si­ca ex­pre­sa un ton es­cu­ro e sos­ti­do, co­mo a co­lé­ri­ca sin­ce­ri­da­de das súas voces bru­tais que nos arre­pían, pe­ro que fi­ca­rán pa­ra sem­pre na no­sa me­mo­ria.

N No­ve­la « «Os co­ros da n no­ve­na» Fidel F Vidal Es­pi­ral E Maior (2018) ( 210 2 pá­xi­nas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.