A mú­si­ca e as tra­di­cións co­pan o pro­gra­ma

O Rock in Rian con­ta cun pro­gra­ma es­pe­cí­fi­co

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

O gru­po Ai­ri­ños de Asa­dos é o pro­ta­go­nis­ta da se­gun­da xor­na­da da Gua­da­lu­pe, por­que é o en­car­ga­do do pre­gón, nun día no que os mo­zos te­ñen ci­ta co Rock in Rian. 10.00 As dia­nas e al­bo­ra­das irán da man da Ban­da de Mú­si­ca de Ar­ca e os gai­tei­ros de Río de An­xo.

12.00 As fa­mi­lias es­tán ci­ta­das no Sub­cam­po, pa­ra par­ti­ci­par no Xo­go da Gua­da­lo­ca.

13.00 A ban­da de Ar­ca ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa, que re­pe­ti­rá ás 17.45 ho­ras. 14.00 É a ho­ra do pre­gón das fes­tas. O gru­po de tea­tro máis ve­te­rano de Ga­li­cia, Ai­ri­ños, in­ter­vi­rá na pra­za Cas­te­lao. 14.30 Opor­tu­ni­da­de pa­ra o bai­le na mes­ma pra­za, con mo­ti­vo da se­sión ver­mú ani­ma­da por No­che de Es­tre­llas.

16.00 A pri­mei­ra ac­ti­vi­da­de da tar­de é de­por­ti­va. Trá­ta­se dun­ha ru­ta ci­clo­tu­ris­ta, con saí­da da pa­za Cas­te­lao, coa co­la­bo­ra­ción da Pe­ña Cas­tro Bar­bu­do. 19.30 No pa­seo da Ri­bei­ra po­de­ra­se go­zar do bai­le e a mú­si­ca tra­di­cio­nais de Fo­go Fa­tuo. 21.00 A Or­ques­tra Ma­la­ba­res ofre­ce un con­cer­to de cir­co e mú­si­ca na pra­za da Igre­xa. 22.00 Em­pe­za a ver­be­na, a car­go das or­ques­tras No­che de Es­tre­llas e Amé­ri­ca SL.

23.00 O par­que de Ga­li­cia con­vér­te­se no epi­cen­tro ro­quei­ro pa­ra dar ca­bi­da ao Rock in Rian, con Boi­kot, Eze­tae­rre, Fun­ki­wis e Skan­da­lo GZ (máis in­for­ma­ción na pá­xi­na 10).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.