O Rock in Rian apos­ta por un sal­to cua­li­ta­ti­vo

O fes­ti­val apos­ta por con­xun­tos cun­ha am­pla tra­xec­to­ria na­cio­nal co­mo Boi­kot e Fun­ki­wis

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada - S. G.

No seu un­dé­ci­mo ani­ver­sa­rio, o Rock in Rian es­tá máis que con­so­li­da­do. Con­ver­ti­do nun­ha ci­ta in­elu­di­ble pa­ra os aman­tes da mú­si­ca máis com­ba­ti­va, apos­ta es­te ano por ca­tro gru­pos de tra­xec­to­rias im­pe­ca­bles. Con Boi­kot co­mo ca­be­za de car­tel, a or­ga­ni­za­ción di­ver­si­fi­ca­rá a ofer­ta pa­ra que tó­do­los pú­bli­cos poi­dan dei­xar­se le­var por mú­si­ca e cul­tu­ra.

O Rock in Rian arran­ca­rá ma­ñá, ás 13.00 ho­ras, cun ro­tei­ro po­las vi­ven­das de Cas­te­lao, Ma­nuel An­to­nio e Ra­fael Dies­te. Ao seu re­ma­te co­me­za­rá un xan­tar na pra­za Ga­li­cia, ame­ni­za­do po­la cha­ran­ga San­ta Com­pa­ña. Non se­rá ata as 17.00 que o pa­sa­rrúas ca­mi­ña­rá coa súa fes­ta po­la vi­la. Fa­rao ata as 19.00, in­tre no que co­me­za­rá o con­cer­to de Son­daRúa dian­te da ca­sa de Ma­nuel An­to­nio. Ás 22.30, no par­que Ga­li­cia o fes­ti­val pe­cha­rá as ac­ti­vi­da­des.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.