Os mo­zos to­man o con­trol nas Jua­da­lu­pe­ñas

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Si hai un día no que os mo­zos e mo­zas se con­ver­ten en do­nos das afa­ma­das fes­tas rian­xei­ras, ese é o luns, xor­na­da que en­che­ron de vi­da can­do de­caía, hai tem­po, po­ñen­do en mar­cha o sis­te­ma de pe­ñas, que, en­ga­di­do ao no­me das fes­tas, deu co­mo re­sul­ta­do as Jua­da­lu­pe­ñas, un mo­ve­men­to que vai moi­to máis alá do pro­gra­ma fes­ti­vo, por­que desen­vol­ve ac­ti­vi­da­des ao lon­go de to­do o ano. Así as cou­sas, con­tan cun pro­gra­ma es­pe­cí­fi­co, do que se da con­ta na pá­xi­na 11 des­ta mes­ma pu­bli­ca­ción.

10.00 Non po­de fal­tar nes­tas fes­tas rian­xei­ras a mú­si­ca de ban­das, pa­ra am­bien­tar as rúas. Nes­te día, tó­ca­lle a quen­da á Ban­da Ar­tís­ti­ca de Mer­za.

11.00 Des­pois do seu día gran­de, a ima­xe da virxe da Gua­da­lu­pe visita á igre­xa pa­rro­quial de San­ta Co­lum­ba. 12.00 Em­pe­zan as ac­ti­vi­da­des das Jua­da­lu­pe­ñas. Xo­gos e com­pe­ti­cións do máis dis­pa­ra­ta­do con­cén­tran­se na pra­za Cas­te­lao.

13.00 A Ban­da Ar­tís­ti­ca de Mer­za ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa.

14.00 Pri­mei­ro en­con­tro co bai­le de ver­be­na, aín­da que es­te se­rá na se­sión ver­mú que am­bien­ta­rá a or­ques­tra Aba­ni­co.

15.00 As Jua­da­lu­pe­ñas van­se de ro­ma­ría pa­ra o par­que da Mar­te­la, on­de com­par­ti­rán un xan­tar po­pu­lar. 18.00 Se­gun­do pa­se da Ban­da Ar­tís­ti­ca de Mer­za en for­ma de con­cer­to, na pra­za da Igre­xa.

19.30 El To­ma­són fai un­ha de­mos­tra­ción de bai­le na mes­ma pra­za.

22.00 A ver­be­na es­ta­rá ame­ni­za­da po­las or­ques­tras Aba­ni­co e Mar­be­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.