Rianxo ren­de culto á virxe Mo­re­ni­ña por terra e mar

O lan­za­men­to de lu­mes de artificio se­rá o bro­che da xor­na­da gran­de

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

As fes­tas de Rianxo son o es­pe­llo no que de­ben mi­rar­se moi­tos con­ce­llos e co­mi­sións or­ga­ni­za­do­res, por­que o lon­go pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des es­tá cheo de in­tere­san­tes ci­tas, o cal non que­re di­cir que os ve­ci­ños se de­can­ten máis po­lo as­pec­to lú­di­co que o re­li­xio­so, por­que to­do ten ca­bi­da, e os rian­xei­ros pro­fe­san un­ha san de­vo­ción á virxe Mo­re­ni­ña, por iso o se­gun­do do­min­go de se­tem­bro é o gran día no que to­do xi­ra en torno á san­ta. 09.30 To­ca le­van­tar­se an­tes da ca­ma pa­ra go­zar coas fes­tas rian­xei­ras, e as dia­nas e al­bo­ra­das a car­go da Ban­da de Mú­si­ca Mu­ni­ci­pal de Si­lle­da fa­rán máis doa­do o es­for­zo.

10.00 E pa­ra os máis pre­gui­cei­ros, me­dia ho­ra des­pois se­rá a Ban­da de Gai­tas Bu­xai­na de Ta­ra­go­ña a que se su­me ao per­co­rri­do mu­si­cal po­las rúas da vi­la. 12.00 Che­ga a ho­ra dun dos ac- tos cen­trais das ce­le­bra­cións, a mi­sa so­lem­ne na ca­pe­la da Gua­da­lu­pe, can­ta­da po­lo co­ro Abrai­ra de Asa­dos.

13.00 Ao re­ma­te da mi­sa, a ima­xe da san­ta se­rá le­va­da en pro­ce­sión por terra ata o pei­rao, on­de se­rá em­bar­ca­da pa­ra com­ple­tar o per­co­rri­do por mar, ata Tan­xil, on­de se fai a ofrenda floral, an­tes de vol­ver ao por­to. 18.00 A Ban­da de Mú­si­ca Mu­ni­ci­pal de Si­lle­da ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa. 19.00 Os xar­díns da Ri­bei­ra con­vér­ten­se no es­ce­na­rio dun en­con­tro tra­di­cio­nal, a ba­se de bai­le e un­ha ro­ma­ría.

20.00 Vai de Ro­da ofre­ce un­ha ac­tua­ción de mú­si­ca e bai­le tra­di­cio­nais na pra­za da Igre­xa. 22.00 A pra­za Cas­te­lao cha­ma a to­dos os aman­tes das ver­be­nas pa­ra bai­lar ao rit­mo que mar­quen as or­ques­tras Di­le­ma e Fa­nia Blan­ca Show.

OO.00 No por­to, lan­za­men­to de lu­mes de artificio e acuá­ti­cos.

FO­TO MAR­COS CREO

A virxe sae en pro­ce­sión des­de a súa ca­pe­la

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.