«Rianxo es­tá a apos­tar po­lo me­llor rock ga­le­go»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Es­te ano o re­xe­dor, Adol­fo Muí­ños, te­rá que ofi­ciar un­ha vo­da, pe­ro non du­bi­da que qui­ta­rá tem­po pa­ra po­ñer­lle me­lo­día ao Fei­rón. Mais non son os úni­cos acor­des po­los que agar­da im­pa­cien­te: «Rianxo es­tá a apos­tar po­lo me­llor rock ga­le­go e es­tá dan­do un sal­to im­por­tan­te ao traer a un­ha ban­da de re­fe­ren­cia des­te xé­ne­ro a ni­vel es­ta­tal, co­mo é Boi­kot, nun dos pou­cos con­cer­tos que da­rá no país», des­ta­cou Muí­ños, pa­ra si­na­las que ta­mén se con­ta cos gru­pos lo­cais e que es­tá desexan­do ache­gar­se ao fes­ti­val Rianxo on Fi­re pa­ra «ver al­gun­ha das ban­das da xen­te no­va de Rianxo».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.