«A Lei de Es­pec­tácu­los non nos co­lleu por sor­pre­sa»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Fron­te aos dis­tin­tos pro­ble­mas bu­ro­crá­ti­cos que ti­ve­ron que afron­tar moi­tas co­mi­sións de fes­tas ga­le­gas po­la en­tra­da en vi­gor da no­va Lei de Es­pec­tácu­los, no ca­so da da Gua­da­lu­pe po­de­ría­se di­cir que traian os de­be­res fei­tos.

—¿Hou­bo que po­ñer un plus de aten­ción po­la no­va nor­ma­ti­va au­to­nó­mi­ca? —Dí­goo de co­ra­zón, a Lei de Es­pec­tácu­los non nos co­lleu por sor­pre­sa. 0 80 % de to­do o que nos re­qui­rían xa o vi­ñe­mos pe­din­do nós nos úl­ti­mos anos, co­mo a re­vi­sión dos pal­cos, a do­cu­men­ta­ción das em­pre­sas ou a aná­li­se do sis­te­ma eléc­tri­co por par­te dun en­xe­ñei­ro.

—En­tón, ¿tra­ba­lla­ron co­mo nou­tros anos?

—O cer­to é que si, pe­ro se­gui­mos in­ten­tan­do me­llo­rar, ata es­ta­mos va­lo­ran­do pro­te­xer os pal­cos con va­las.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.