Os al­cal­des de Pa­drón e Rianxo se­lan a ir­man­da­de

A cul­tu­ra urbana pi­de pa­so pa­ra desen­vol­ver un­ha com­ple­ta xor­na­da de «par­kour»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Pa­san os anos e hai un acon­te­ce­men­to nas fes­tas da Gua­da­lu­pe que se mantén na xor­na­da do mar­tes. É o día de Pa­drón, no que as pri­mei­ras au­to­ri­da­des de am­bos os dous con­ce­llos re­fe­ren­dan un­ha ir­man­da­de his­tó­ri­ca.

10.00 A Ban­da da Es­co­la de Mú­si­ca de Rianxo fa­rá as dia­nas e al­bo­ra­das.

12.00 A rúa de Abai­xo con­vér­te­se nun ex­ten­so obra­doi­ro de de­bu­xo ao ai­re li­bre e de­co­ra­ción ma­ri­ñei­ra, no que co­la­bo­ra Ondiñas Mai­nas. Ta­mén ao me­dio­día em­pe­za a xor­na­da de «par­kour» que se pro­lon­ga­rá ata ás 20.00 ho­ras na pra­za Virxe de Gua­da­lu­pe, on­de ha­be­rá obra­doi­ros ás 12.30, 17.00 e 19.00; e ex­hi­bi­cións pro­fe­sio­nais da ac­ti­vi­da­de, ás 18.00 e 20.00.

13.00 A Ban­da da Es­co­la de Mú­si­ca de Rianxo ofre­ce un con­cer­to na pra­za da Igre­xa. 14.00 A or­ques­tra Je­ru­sa­lén ani­ma a se­sión ver­mú na pra­za Cas­te­lao. 18.30 As au­to­ri­da­des de Pa­drón se­rán re­ci­bi­das na pra­za Cas­te­lao.

19.30 A Ban­da de Mú­si­ca de Pa­drón da un con­cer­to no Cam­po de Arri­ba 22.00 Je­ru­sa­lén e El Com­bo Do­mi­ni­cano ac­túan na ver­be­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.