Per­soas maio­res e xo­gos tra­di­cio­nais van da man

Ade­mais dun­ha mi­sa, os ve­ci­ños da ter­cei­ra ida­de com­par­ti­rán un ani­ma­do xan­tar fes­tei­ro

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Os rian­xei­ros máis ve­te­ra­nos, aque­les que le­van ás súas cos­tas un fei­xe de fes­tas da Gua­da­lu­pe, te­ñen ta­mén un día no pro­gra­ma, o mér­co­res.

10.00 Ca­da xor­na­da, un­ha ban­da ani­ma as rúas da vi­la, e ho­xe en­cár­ga­se a Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Ar­ca­de.

12.00 Os maio­res da vi­la aco­den a un­ha mi­sa na igre­xa pa­rro­quial. Nos Xar­díns da Ri­bei­ra hai xo­gos tra­di­cio­nais, ac­ti­vi­da­de que se re­pe­ti­rá ás 17.00.

13.00 A pra­za da Igre­xa aco­lle os con­cer­tos dia­rios das ban­das, nes­ta xor­na­da a Cul­tu­ral de Ar­ca­de, que re­pi­te ás 18.00.

14.00 A or­ques­tra Prin­ci­pal ani­ma­rá o ver­mú dos rian­xei­ros na pra­za Cas­te­lao.

15.00 Os maio­res te­ñen un xan­tar fes­tei­ro, na pra­za Virxe de Gua­da­lu­pe, ani­ma­do por Ca­ne­la Ca­fu­né e o dúo Cha­ra­da.

18.30 Obra­doi­ro de ma­la­ba­res, no Pa­seo da Ri­bei­ra.

19.00 Cir­ca­ne­lo ofre­ce un es­pec­tácu­lo de cir­co e clown na pra­za da Igre­xa

20.00 A fan­fa­rria Fu­rru­xa fai un per­co­rri­do po­los ba­res pa­ra ani­mar os es­ta­ble­ce­men­tos e as rúas.

22.00 Che­ga a ver­be­na do día na que in­ter­ve­ñen as or­ques­tras Prin­ci­pal e Sa­té­li­tes.

Os maio­res com­par­ten xan­tar

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.