La mú­si­ca predomina en el pro­gra­ma

Pue­bla­lan­dia con­vo­ca aos ca­ti­vos no seu gran par­que

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

Em­pe­zan ho­xe ou­tras fes­tas ca­ta­lo­ga­das de in­tere­se tu­rís­ti­co ga­le­go, as do Na­za­reno de A Po­bra. Son es­tas un­ha das ce­le­bra­cións máis con­co­rri­das, por­que con­tan no seu pro­gra­ma cun­ha ci­ta his­tó­ri­ca, que é a pro­ce­sión que nes­ta vi­la se co­ñe­ce co­mo As Mor­ta­xas, pe­ro ho­xe aín­da é o arran­que, que ten co­mo es­tre­la cen­tral á bar­ban­ce­sa de adop­ción So­nia Le­be­dinsky,

12.00 Se­rá ao me­dio­día can­do se dea por inau­gu­ra­do o pro­gra­ma fes­ti­vo, do que da­rá con­ta o lan­za­men­to de 21 mor­tei­ros. O seu es­tron­do va­le­rá co­mo mo­men­to pa­ra que fa­ga a súa en­tra­da na vi­la a Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va e o gru­po de gai­tas Xia­da.

13.00 Os xar­díns Va­lle-In­clán se­rán es­ce­na­rio do pri­mei­ro con­cer­to da ban­da, nes­ta oca­sión a car­go da vi­la­no­ve­sa. 16.00 Os ne­nos van ser os pri­mei­ros en go­zar dos festexos, por­que abre pa­ra eles o gran par­que de Pue­bla­lan­dia, na pra­za Al­cal­de Se­gun­do Durán, na que se ins­ta­la­rán en­tre­te­men­tos co­mo To­ro Me­cá­ni­cos, Toy Story, Cas­ti­llo de Prin­ce­sas, To­bo­gán Gi­gan­te y Fut­bo­lín Hu­mano. Ade­mais, ha­be­rá a fes­ta da es­cu­ma mul­ti­co­lor de cos­tu­me. O su­per­mer­ca­do Ga­dis doou re­fres­cos pa­ra que os ca­ti­vos non se des­hi­dra­ten. 20.00 Aque­las per­soas que non ti­ve­ran oca­sión de go­zar coas in­ter­pre­ta­cións da ban­da de Vi­la­no­va no con­cer­to que se ce­le­brou an­tes do xan­tar, van con­tar cun­ha se­gun­da opor­tu­ni­da­de, por­que no mes­mo lu­gar desen­vol­ve­ra­se ou­tra de­mos­tra­ción mu­si­cal. 21.15 Tan pron­to re­ma­te o con­cer­to, a mes­ma ban­da en­ca­be­za­rá ou­tro pa­sa­rrúas, en di­rec­ción ao Con­ce­llo, pa­ra asis­tir ao pre­gón do Pue­bla Club de Fút­bol que da por inau­gu­ra­das as ce­le­bra­cións. Un­ha vez que re­ma­te, ou­tro pa­sa­rrúas le­va­rá de no­vo á Ban­da de Mú­si­ca Cul­tu­ral de Vi­la­no­va ata o Cas­te­lo, on­de da­rá por con­cluí­das as súas in­ter­ven­cións na vi­la bar­ban­ce­sa. 22.00 La Oca Band se­rá a or­ques­tra en­car­ga­da da ver­be­na do día da aper­tu­ra, na pra­za Al­cal­de Se­gun­do Durán.

22.30 Na pra­za do Emi­gran­te te­rá lu­gar o con­cer­to a car­go de So­nia Le­be­dinsky, can­tan­te ga­le­ga afin­ca­da en Boi­ro que foi vo­ca­lis­ta do gru­po Fía na Ro­ca e que ao lon­go do ve­rán pro­ta­go­ni­zou con­co­rri­dos con­cer­tos por to­da Ga­li­cia, un de­les nas fes­tas boi­ren­ses.

FOTO MAR­COS CREO

A can­tan­te ac­tuou nas fes­tas de ve­rán de Boi­ro, on­de se xun­tou nu­me­ro­so pú­bli­co

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.