El equi­po de fút­bol ha­ce de pre­go­ne­ro

O con­xun­to de A Al­ta re­mon­tou ao Ca­rral pa­ra re­gre­sar a Pre­fe­ren­te

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada - S. GÓ­MEZ LA VOZ

Foi co­mo un so­ño, co­mo un­ha ilu­sión que, can­do soa o es­per­ta­dor, des­apa­re­ce en­tre as sa­bas. Moi­tos, ao abrir os ollos o día se­guin­te bo­ta­ron as mans á ca­be­za bus­can­do ex­pli­ca­cións. Con­se­guí­rano, o Pue­bla vol­ve­ría a com­pe­tir en Pre­fe­ren­te. No cam­po de O Cas­tro, o blo­que bran­quia­zul re­mon­tou a eli­mi­na­to­ria con­tra o Ca­rral pa­ra con­quis­tar o an­sia­do sal­to de ca­te­go­ría.

O epi­so­dio, que ho­xe xa for­ma par­te da his­to­ria do club con se­de en A Al­ta, vol­ve­rá a re­cor­dar­se ho­xe, ás 21.00 ho­ras, den­de o bal­cón da ca­sa con­sis­to­rial. Alí es­ta­rán re­pre­sen­tan­tes da en­ti­da­de que aca­dou que o ba­lón vol­ve­se a res­plan­de­cer so­bre o cés­pe­de. «Es­ta­mos moi or­gu- llo­sos de que con­ta­ran con nós pa­ra o pre­gón», con­fe­sou o pre­si­den­te da en­ti­da­de, un Nel­son Ba­rrei­ro que des­ta­cou a im­por­tan­cia da ba­se co­mo ca­mi­ño pa­ra que os máis mo­zos da lo­ca­li­da­de poi­dan prac­ti­car de­por­te.

Di­ver­sas ida­des

A pe­sar de que o as­cen­so foi o pa­so máis gran­de da­do po­lo Pue­bla, es­tá pre­vis­to que du­ran­te o pre­gón poi­dan fa­lar aque­las per­soas im­pli­ca­das nas di­fe­ren­tes ca­te­go­rías. En­tre elas es­ta­rá o téc­ni­co que, lo­go de dous anos, con­ver­teu a un con­xun­to que pa­sa­ba por un­ha das súas peores ra­chas, en cam­pión.

«Son os xo­ga­do­res os que fan gran­de es­te de­por­te. Creo que é im­por­tan­te que se ve­xan re­co­ñe­ci­dos po­los ve­ci­ños», si­na- lou o ades­tra­dor san­tia­gués An­xo Ca­sal­de­rrey, que agra­de­ceu á cor­po­ra­ción o de­ta­lle que tivo con eles.

O ob­xec­ti­vo do Pue­bla non é ou­tro que se­guir cre­cen­do. Pa­ra es­te ano, a cla­ve pa­sa por man­ter a ca­te­go­ría en Pre­fe­ren­te e se­guir me­llo­ran­do a ca­li­da­de dos ades­tra­men­tos na can­te­ira. «Un club non po­de vi­vir soa­men­te do equi­po sé­nior. Ten que ser o es­pe­llo no que se de­be mi­rar o res­to, pe­ro é im­por­tan- te que se tra­ba­lle cos mo­zos», afir­mou o pro­pio Ca­sal­de­rrey.

Con pa­so len­to, pe­ro fir­me e se­gu­ro, se­gue o con­xun­to de A Al­ta, que quei­ma eta­pas pa­ra con­ver­ter­se nun re­fe­ren­te na co­mar­ca do Bar­ban­za. A pe­sar do em­pu­rre de Boi­ro e Noia, os po­bren­se xa sa­ben cal é o ca­mi­ño pa­ra aca­dar os éxi­tos: nun­ca ti­rar a toa­lla e se­guir pe­le­xan­do. Foi así co­mo con­quis­ta­ron un as­cen­so a Pre­fe­ren­te que pa­re­cía ca­se un so­ño de ve­rán.

FOTO M. CREO

O pri­mei­ro equi­po pon­se co­mo ob­xec­ti­vo man­ter a ca­te­go­ría no gru­po nor­te de Pre­fe­ren­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.