To­dos os ho­no­res ao Na­za­reno

Es­pé­ra­se un cheo na vi­la pa­ra par­ti­ci­par ou pre­sen­ciar as Mor­ta­xas

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Aín­da que o ve­rán tu­rís­ti­co po­de dar­se por con­cluí­do, pou­cos do­min­gos hai no ano que con­vo­quen tan­ta xen­te na co­mar­ca co­mo o se­gun­do de se­tem­bro, can­do se ren­de cul­to ao Na­za­reno na vi­la da Po­bra, un ri­to his­tó­ri­co que se con­ver­te nun po­lo de atrac­ción de tal mag­ni­tu­de que os mu­ni­ci­pios da re­don­da saen be­ne­fi­cia­dos po­la in­va­sión de cren­tes que aco­den a pe­dir fa­vor ao san­to, a agra­de­cer­llo ou sim­ple­men­te a ver de cer­ca a pro­ce­sión das Mor­ta­xas, coas súas cai­xas de de­fun­to e os ofre­ci­dos ves­ti­dos de mo­ra­do. 09.00 As 21 bom­bas de pa­len­que soa­rán moi ce­do na xor­na­da prin­ci­pal das fes­tas po­bren ses, que tan­to anun­cian a aper­tu­ra do pro­gra­ma co­mo ser­ven de avi­so de que fan en­tra­da na vi­la as ban­das e gru­pos de gai- tas. Nes­te día, vol­ve a Cul­tu­ral de Vi­la­no­va, que xa es­ti­vo na xor­na­da de aper­tu­ra. A ela en­gá­de­se a lo­cal Ate­neo Mu­si­cal da Po­bra, a ban­da de gai­tas A Car­ba­llei­ra, e o gru­po, ta­mén de gai­tas, Xia­da.

10.30 Des­pois de per­co­rrer to- dos os cu­rru­chos da po­boa­ción, as ca­tro agru­pa­cións da­ran­se ci­ta no adro da igre­xa do Cas­te­lo, de on­de sai­rá a es­ta ho­ra a tra­di­cio­nal e po­pu­lar pro­ce­sión das Mor­ta­xas, acon­te­ce­men­to que es­tá de­cla­ra­do de in­tere­se tu­rís­ti­co de Ga­li­cia. Co­mo é cos­tu- me, cai­xas de de­fun­tos e ofre­ci­dos irán pre­ce­den­do a ima­xe do Na­za­reno que, ro­dea­da das au­to­ri­da­des, pa­ra­rá fron­te á ram­pla da Co­ve­cha pa­ra asis­tir ao lan­za­men­to da es­tron­do­sa tra­ca fi­nal que em­pe­za a soar, pou­co a pou­co, á en­tra­da no ba­rrio. 13.00 Tan pron­to co­mo con­clúa o ac­to re­li­xio­so, as ban­das em­pe­za­rán os con­cer­tos nos xar­díns Va­lle-In­clán.

19.00 Se­gun­da opor­tu­ni­da­de do día pa­ra des­fru­tar da mú­si­ca de ban­das, por­que em­pe­za a ac­tua­ción da Cul­tu­ral de Vi­la­no­va, á que to­ma a tes­te­mu­ña, so­bre as 20.00, a do Ate­neo Mu­si­cal de A Po­bra.

21.30 Pa­ra po­ñer o bro­che á in­ten­sa xor­na­da fes­ti­va do Na­za­reno po­bren­se, as or­ques­tras Mar­be­lla e Je­ru­sa­lén pro­ta­go­ni­za­rán un­ha ver­be­na na pra­za Al­cal­de Se­gun­do Durán.

FOTO CAR­ME­LA QUEIJEIRO

O adro do Cas­te­lo én­che­se de fieis

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.