Mi­sas des­pois de no­ve días de ora­cións

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Des­de o ven­res pa­sa­do, a igre­xa do Cas­te­lo es­tá sen­do es­ce­na­rio dun­ha no­ve­na que re­ma­ta ma­ñá, na que hou­bo ora­cións e ce­le­bra­cións li­túr­xi­cas, que se­guen ho­xe, ás 19.00; e ma­ñá, ás 8.30, 18.00, 19.00 e 20.30. O do­min­go, ade­mais da mul­ti­tu­di­na­ria pro­ce­sión ás 10.30 ho­ras, hai ta­mén mi­sas ás 8.00, 9.00, 10.00, 11.15, 12.15 e, a so­lem­ne, ás 13.15. Ta­mén o luns hai un ac­to li­túr­xi­co, ás 19.00 ho­ras, a in­ten­ción dos de­vo­tos, e ás 20.30 ou­tro, de ca­rác­ter so­lem­ne, po­los ir­máns de­vo­tos do Na­za­reno xa de­fun­tos. E o do­min­go 23, máis mi­sas ás 10.00, 12.00 e 20.30, a in­ten­ción dos de­vo­tos do Na­za­reno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.