«A pro­ce­sión das Mor­ta­xas nun­ca bai­xa das 40.000 per­soas»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Os es­for­zos da co­mi­sión or­ga­ni­za­do­ra das fes­tas do Na­za­reno di­rí­xen­se ca­da ano ao pro­gra­ma de ac­ti­vi­da­des lú­di­cas pois, co­mo ben di José Gar­cía, a pro­ce­sión xa atrae xen­te sen do­ta­la de com­ple­men­to al­gún.

—¿Can­tas per­soas pen­sa vos­te­de que se reúnen na Po­bra ca­da ter­cei­ro do­min­go de se­tem­bro?

—Pois é ca­se im­po­si­ble sa­be­lo, pe­ro eu pen­so que a pro­ce­sión das Mor­ta­xas nun­ca bai­xa das 40.000 per­soas. Mes­mo hou­bo un­ha épo­ca na que vi­ña aín­da máis xen­te, pe­ro creo que se co­lap­sa­ba tan­to a vi­la e que era tan com­pli­ca­do apar­car, que moi­tos op­ta­ron por non vol­ver.

—¿Cal é o mo­ti­vo des­ta ava­lan­cha?

—Pen­so que ver os ataú­des po­las rúas é moi im­pre­sio­nan­te. A xen­te que vén a primeira vez que­da abraia­da e ca­se to­dos re­pi­ten.

—¿E che­gan des­de lu­ga­res moi dis­pa­res?

—O Na­za­reno es­per­ta gran in­tere­se en to­da Ga­li­cia, pe­ro ta­mén fó­ra da co­mu­ni­da­de. Hai un gru­po gran­de que che­ga to­dos os anos pro­ce­den­te de To­le­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.