Ins­pi­ra­da nos li­bros de te­rror

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Portada -

Na­ci­da en 1968 en Fe­rrol, Nie­ves Del­ga­do vi­viu a súa in­fan­cia e ado­les­cen­cia na Co­ru­ña, lu­gar on­de re­si­de. Li­cen­cia­da en As­tro­fí­si­ca po­la uni­ver­si­da­de de La La­gu­na, exer­ce co­mo pro­fe­so­ra de en­sino se­cun­da­rio. Ten pu­bli­ca­do en an­to­lo­xías, co­mo Alu­ci­na­das e Qua­sar, en por­tais di­xi­tais, co­ma Su­per­so­nic e Fic­ción cien­tí­fi­ca, e ga­ñou o pre­mio Ig­no­tus ao me­llor con­to, en 2015. Ta­mén é au­to­ra dun­ha an­to­lo­xía de re­la­tos pro­pios, Die­ci­ocho en­gra­na­jes, Editorial Ada­liz; e de dúas no­ve­las cur­tas: 36 e UNO, na Editorial Cer­be­ro.

O seu in­tere­se por es­te xé­ne­ro na­ce da lec­tu­ra de obras de te­rror na ado­les­cen­cia. Iso in­tro­du­ciu­na por un ca­mi­ño que xa nun­ca aban­do­na­ría, o da pro­cu­ra da ver­da­dei­ra na­tu­re­za hu­ma­na. Lon­xe de que­dar na ex­plo­ra­ción das fa­ce­tas máis es­cu­ras da per­soa, Nie­ves Del­ga­do lan­zou­se aos bra­zos da cien­cia fic­ción ao se de­ca­tar das po­si­bi­li­da­des de es­pe­cu­la­ción que ofre­cía: «Ler cien­cia fic­ción era co­mo ob­ser­var in­fi­ni­tas va­ria­cións dun só mun­do; es­cri­bi­las é crear eses po­si­bles mun­dos e, quen po­de re­sis­tir­se a ser un crea­dor de mun­dos?».

Lec­to­ra com­pul­si­va —in­da que agora te­ña me­nos tem­po—, des­cu­briu a cien­cia fic­ción cos au­to­res clá­si­cos: Clar­ke, Asi­mov, Le Guin, K. Dick, Ba­llard… Fai fin­ca­pé na ca­li­da­de da cien­cia fic­ción es­pa­ño­la ac­tual e re­cal­ca que hai mu­lle­res es­cri­bín­doa de ma­ra­bi­lla ao lon­go do pla­ne­ta.

De­fí­ne­se co­mo un­ha per­soa pou­co so­cia­ble, pe­ro en­cán­ta­lle con­ver­sar so­bre áto­mos, poesía, po­lí­ti­ca, neu­ro­ci­rur­xía, ou a es­tru­tu­ra mes­ma da reali­da­de: «Dá­me un­ha boa con­ver­sa e xa me tes ga­ña­da pa­ra sem­pre».

Es­cri­bir en bi­blio­te­cas

Nie­ves gus­ta de es­cri­bir en bi­blio­te­cas ou ca­fe­te­rías, lu­ga­res ma­ra­bi­llo­sos pa­ra a crea­ción de mun­dos. Co­mo es­cri­to­ra con­fe­sa ser un au­tén­ti­co caos, sen un ho­ra­rio nin de­ma­sia­da pla­ni­fi­ca­ción. Só pre­ci­sa un­ha idea po­ten­te na ca­be­za, un­ha fra­se ini­cial, e un fi­nal, in­da que se­xa pro­vi­sio­nal. To­do o que pa­sa no me­dio vai xur­din­do men­tres es­cri­be e, a miú­do, o ca­mi­ño vai­se tor­cen­do, pa­ra re­ma­tar en lu­ga­res inexis­ten­tes can­do tra­zou a pri­mei­ra pa­la­bra. Es­cri­bir é pa­ra ela un­ha cu­ra, se­gu­ra­men­te por­que dei­xa al­go pro­pio po­lo ca­mi­ño.

Pó­de­se con­sul­tar a súa obra en http://www.ter­ce­ra­fun­da­cion.net/ bi­blio­te­ca/ver/per­so­na/30517

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.