Bal­do­mar, lu­gar de Co­ve­lo

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - News - ISA­BEL SAN­TOS

A pri­mei­ra vez que es­coi­tei Bal­do­mar en te­rras da Pa­ra­dan­ta, sen­tín a sau­da­de do mar: mais es­ta de­rra­dei­ra sí­la­ba non alu­de ao mar. Non obs­tan­te, a be­le­za dos va­les, dos ríos e dos ele­va­dos mon­tes po­de en­can­dear a cal­que­ra ha­bi­tan­te cos­tei­ro, por moi­ta año­ran­za que sin­ta.

Vi­lla Val­de­ma­ri de­beu ser o sin­tag­ma que deu ori­xe a es­te to­pó­ni­mo. O no­me xer­má­ni­co Bal­de­ma­rus, no antigo ca­so xe­ni­ti­vo (de Bal­de­ma­ro), in­di­ca o po­sui­dor dun­ha her­da­de, tal co­mo acon­te­ce en moi­tos ou­tros no­mes de lu­ga­res, co­mo Ma­rín, de vi­lla Ma­ri­ni. No an­tro­pó­ni­mo con­flúen dous te­mas: *Bal «au­daz, valente» e *mar­ha «cor­cel de ba­ta­lla» ou *mar­ka «mar­ca, fron­tei­ra».

Ma­lia per­ten­cer á pa­rro­quia de San­ta Mariña, es­te pe­queno lu­gar po­súe o san­tua­rio de San­ta Cruz, co seu har­mo­nio­so bal­da­quino, xoia da ar­te po­pu­lar re­li­xio­sa. Am­bos es­tán do­cu­men­ta­dos xa no ano 1711.

Pa­ra quen vaia na pro­cu­ra des­te re­cun­cho, po­de ato­pa­lo co­mo Val­do­mar. Na­da in­fre­cuen­te de­bi­do ao no­so cos­tu­me un na­da tei­mu­do de de­tur­par a to­po­ni­mia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.